Värmepump

Beställ offerter på värmepumpar - jämför pris & kvalitet

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Rätt pris på värmepumpen

Värmepumpens pris varierar beroende på vilken typ av värmepump som ska installeras. Medan en luft-luftvärmepump har ett lågt pris, stoltserar bergvärme med en hög verkningsgrad. Oavsett vilken typ av värmepump du väljer, kan 30 procent lägre elförbrukning garanteras om du går från direktverkande el till en värmepump.

  • Värmepumpen genererar i snitt tre gånger så mycket energi som den förbrukar. 
  • Uppvärmningen är underhållsfri, frånsett eventuell service.
  • Värmepumpen har en livslängd på omkring 15 år.

Energimyndigheten uppskattar att drygt 1 miljon småhus i Sverige har en installerad värmepump. Det är bara i Frankrike och Italien som har en högre försäljningsvolym än Sverige. För att få bästa pris på installation av en värmepump bör du jämföra minst tre offerter.

Beställ offerter på värmepumpar - fyll i formuläret ovan på denna sida!

Vilken typ av värmepump är du intresserad av?

Bergvärme

Bergvärme

Bergvärme

Jordvärme

Jordvarme

Jordvärme

Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepump

Värmepumpen sparar energi

Sverige är världsledande inom marknaden för värmepumpar. Antalet hushåll i Sverige som har installerat en värmepump har haft en uppåtgående kurva i över 20 år. Värmepumparna har framför allt ersatt direktel samt el- och oljepannor. Fördelen med en värmepump är nämligen att den producerar ungefär tre gånger mer energi än vad den förbrukar.

Värmepumpens värmefaktor kallas för COP, vilket varierar mellan 2 och 5. Ju högre värde, desto mer effektiv är värmepumpen. En värmepump fungerar på ett liknande sätt som ett kylskåp, med skillnaden att den tar kall luft eller vätska och värmer upp denna genom förångare och kompressor. Inuti värmepumpen finns det ett köldmedium som cirkulerar i en slinga och växlar mellan att vara flytande och i gasform.

I Sverige har 20 procent av småhusen installerat en värmepump. Detta beror på att många hus från 80-talet och framåt har varit tvungna att byta ut sin värmekälla till ett modernare alternativ. Moderna värmepumpar är effektiva på att värma upp hus och varmvatten. Faktum är att effektiviteten på värmepumpar stigit med 2 procent varje år sedan 1995.


Värmepumpförsäljningen i sverige

Diagram över värmepumpsförsäljningen i Sverige mellan 1983 och 2012 från Svenska Värmepumpsföreningen. Eftersom inte alla luft-luftvärmepumpsleveratörer rapporterar försäljning, har SVEP valt att inte fortsätta statistikföra den typen av värmepump.

Värmepumpar hämtar energi från luft och mark

Det finns i huvudsak två typer av värmepump, luftburen och vätskeburen. De luftburna värmepumparna hämtar lagrad solenergi från luften och omvandlar detta till varmluft eller varmvatten i ett vattenburet distributionssystem. Denna typ av luftvärmepumpar passar framför allt i södra Sverige, eftersom dess effektivitet påverkas av temperaturdifferensen mellan utomhus och inomhus.

Värmepumpar med ett slutet vätskesystem hämtar värme från jord, berg eller vatten. Den första etablerade värmepumpen installerades för stadshuset i Zürich år 1939, vilken hämtade energi ur floden Limmat. I Sverige är marknaden för bergvärme stark, vilken delvis beror på att bergvärme inte påverkas av utomhustemperaturen. Denna typ av värmepump är lika effektiv året om.

Hela 90 procent av alla nybyggda hus har en installerad frånluftsvärmepump.  Tekniken för frånluftsvärmepumpar bygger på att man återvinner värmen som strömmar ut genom ventilation och återför värmen in i huset. Detta kräver installerade ventilationskanaler, vilket gör värmepumpen lämplig att installera i nybyggnationer och i samband med större renoveringar, eller om du redan har ett kanalsystem för luftburen värme. 

Miljöaspekter vid användande av värmepumpar

Värmepumpar sparar energi, men kräver elektricitet för att drivas. Beroende på vilken energikälla elektriciteten kommer från, kan klimatet påverkas mer eller mindre. Därför rekommenderas du att alltid välja ursprungsmärkt el från förnybara energikällor. Du kan även producera egen el med hjälp av sol- eller vindkraft.
Miljömarkt el

En annan miljöaspekt gällande värmepumpar är givetvis produktionen av dessa. Det finns idag Svanenmärkta värmepumpar som uppfyller de hårda kraven på material, kvalitet, ljudnivå och driftinstruktioner. Eftersom värmepumpar till största delen består av plast och metaller, så har de också potential att till stora delar återvinnas.

Inuti värmepumpen cirkulerar ett köldmedium som idag vanligen är flourerande (HFC), vilket påverkar växthuseffekten. Däremot påverkar det inte ozonlagret, vilket var ett problem som äldre typer av köldmedier förde med sig. På grund av detta är det viktigt med kvalitativ utrustning och certifierad installatör vid installation av värmepumpar. De flesta värmepumpar har idag en gräns för hur mycket köldmedium som kan läcka ut vid eventuellt läckage, men det gör inte mediet mer miljövänligt.

Olika typer av värmepumpar

Det finns i dag en mängd olika slags värmepumpar på marknaden. Beroende på ditt hushålls värme- och energibehov, husets storlek och antal boende finns det olika värmepumpar att tillgå. Värmepumpar med slutna vätskesystem, vad vi nedan betecknar som markvärmepumpar, passar vanligen för större hushåll med stort energibehov.

Luftvärmepumpar kan för mindre hus stå för hela värmebehovet under sommaren, men på vintern räcker effekten ofta inte till, utan bör kompletteras med spetsenergi i form av elpatron, värmepanna eller kamin. Denna typ av värmepump är billigare än markvärmepumpar, men de har också en lägre värmefaktor.

Olika värmepumparDe värmepumpar som idag existerar kan klassificeras enligt följande: 

Luftvärmepumpar


Markvärmepumpar

Luftvärme

Luftvärmepumpar använder luft för att värma upp huset. Det finns två typer av luftvärmepumpar - frånluftsvärmepump och uteluftvärmepump. Inom kategorin uteluftvärmepumpar finns det luft-luftvärmepump och luft-vattenvärmepump. Den förstnämnda tar in uteluft för att sedan pumpa ut varm luft i huset. Den andra typen av uteluftvärmepump omvandlar luftens energi och omvandlar denna till värme som värmer upp ett vattenburet uppvärmningssystem.

Det finns alltså tre varianter av luftvärmepumpar:

  • Frånluftsvärmepump
  • Luft-luftvärmepump
  • Luft-vattenvärmepump

Vidare finns det också ett ventilationssystem som tar tillvara på den varma luften i huset på ett liknande sätt som frånluftsvärmepumpen. Detta system kallas för FTX, vilket kräver installerade ventilationskanaler i husets väggar eller tak.

Värmepumpar kollage

Frånluftsvärmepump

Denna typ av värmepump passar bäst för uppvärmning av mindre hus med lågt energibehov. Processen vid denna typ av värmepump består av att återvinna den värme som via ventilationen går ut från en byggnad, för att sedan återföra den till värmesystemet. Frånluftsvärmepumpar passar bäst för hus som har eller, till ett rimligt pris, kan installera frånluftskanaler.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump värmer endast upp luften i huset och kan således inte användas för uppvärmning av varmvatten. Den är dock ett bra komplement till någon annan form av energikälla. Luft-luftvärmepumpen fungerar väl ner till -15 grader och passar främst för hus med en öppen planlösning. I Sverige används luft-luftvärmepumpar främst för att värma hus, medan man i andra länder ofta använder dem för komfortkyla.

Luft-vattenvärmepump

Denna typ av värmepump hämtar luft utifrån för att värma upp vätska som leds till radiatorer, golvvärme och varmvattenberedare. Luft-vattenvärmepumpen placeras vanligen utomhus och kopplas sedan till ett vattenburet uppvärmningssystem. De är framför allt effektiva i södra och mellersta delen av Sverige, och energibesparingen ligger på omkring 50 procent.

Markvärme

Värmepumpar som utnyttjar markvärme passar främst hus som har ett medelhögt eller högt behov av energi till uppvärmning. Samtliga system för markvärme kräver ett vattenburet distributionssystem, vilket innebär att det finns radiatorer eller golvvärme installerat.

Eftersom värmepumpars effektivitet ökar ju mindre temperaturskillnaden är, ger ett lågtempererat uppvärmningssystem bäst effekt. En väldimensionerad berg-, ytjord- eller sjövärmepump kan spara upp till 70 procent energi i jämförelse med direktel.

För att installera bergvärme, jordvärme eller sjövärme, krävs tillstånd från kommunen. Du kan inte påbörja installationen innan anmälan är godkänd. Bor du nära vattentäkt eller i naturkänsligt område kan restriktionerna kring installation av värmepump vara hårdare.

Displayen till en värmepump

Bergvärmepump

En bergvärmepump är en typ av värmepump som använder det vatten som finns lagrat i berggrunden för att utvinna värme från naturens resurser. En bergvärmepump är lika effektiv året om, eftersom den inte påverkas av vädret.För att kunna borra för bergvärme krävs det en tomtyta på 20 kvadratmeter, således kan de flesta villaägare installera bergvärme. Däremot kan långt avstånd till berggrunden, liksom vissa typer av berggrund, vara mindre lämpade för bergvärme.

Jordvärmepump

Ytjordvärmepumpen är den typ av värmepump som utvinner energi genom att nyttja värme som lagrats i marken. Jordvärme kräver att man gräver upp ett område där slangen ska förläggas. Denna yta är ofta mellan 250-400 kvadratmeter för uppvärmning av en normalstor villa. Slangen grävs ner på 90-150 cm djup i trädgård eller annan mark. 

Sjövattenvärmepump

En sjövattenvärmepump fungerar på samma vis som en ytjordvärmepump, med skillnaden att denna metod kräver tillgång till en flod eller sjö som inte fryser till is. Det är viktigt att man förankrar slangen väl i sjöbotten, så att den inte riskerar att flyta upp till ytan.
Eftersom läckage av vätska från slangen skulle påverka sjöns ekosystem negativt, kan det ibland vara svårare att få tillstånd för sjövärme i jämförelse med berg- eller jordvärme.

Vilken värmepump ska jag välja?

Vilken typ av värmepump som passar ditt hushåll beror främst på energibehovet. Värmepumpar som hämtar energi från berg, sjö och jord är det mest effektiva systemet med högst värmefaktor. Däremot är dessa dyrare i inköp än luftvärmepumpar. Valet av energikälla beror även på vart i landet du bor.

Generellt så fungerar jordvärme bra i södra Sverige, eftersom markens temperatur är relativt jämn. Bor du i Malmö, Göteborg eller Helsingborg så finns det ofta goda möjligheter för att hämta värme ur marken. Eftersom luftvärmepumpar fungerar bäst när temperaturen är över -15°C, så är dessa även vanligare i södra delen av Sverige. Med detta är det inte sagt att du inte kan ha en luftvärmepump bara för att du bor i Umeå eller Östersund.

Däremot är bergvärme något som fungerar även i Norrland och Norrbotten, eftersom bergvärme inte är beroende av utetemperaturer. Det enda man måste ta i beaktning är hur långt avståndet är från markytan ner till berggrunden. Ju längre avstånd, desto dyrare kostnad för borrning. 

Varmepump Cop KalltVad är priset på värmepumpar?

Kostnaden för att investera i värmepumpar varierar kraftigt mellan olika slags leverantörlösningar såväl som mellan olika typer av värmepumpar. För metoder såsom energiutvinning genom användande av bergvärmepumpar utgörs en stor del av kostnaden av borrning och framställning av en tillhörande energibrunn.

Värmepumpar anses, trots relativt höga investeringskostnader, som ett konkurrenskraftigt alternativ för uppvärmning av byggnader. Detta då de följande rörliga kostnaderna för att framställa värme är låga. Värmepumpar drivs emellertid med elektricitet och på grund av detta innebär stigande elpriser även en stigning av de annars låga rörliga kostnaderna för att framställa värme.

Vidare är ett lågt ränteläge fördelaktigt för den kund som planerar att initialt investera i värmepumpar, eftersom investeringskostnaden är hög för de flesta värmepumpsrelaterde lösningar. Avslutningsvis kan ett serviceavtal tecknas i samband med inköp av en värmepump, vilket kan innefatta aktiviteter såsom servicebesök, garantier eller försäkring.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!