SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera sjövärme!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 10 april 2024

Sjövärme

Sjövärme är energi som hämtas från vattendrag

Sjövärme fungerar på samma sätt som bergvärme och jordvärme, med skillnaden att energin hämtas från vatten i sjö eller annat vattendrag. En kollektorslang monteras på sjöbottnen och fästs med tyngder för att inte flyta upp till ytan.

För att koppla in sjövärmen till värmepumpen behöver man gräva ett dike mellan vattnet och huset. Beroende på avstånd ner till vattnet blir kostnaden för detta dock mindre jämfört med grävning för jordvärme eller borrning för bergvärme. Sjövärme används i första hand när det inte finns möjlighet att gräva för jordvärme.

Vattendraget måste ha tillräcklig genomströmning, eller vara tillräckligt djupt, för att inte frysa om vintern. På sjöbotten håller sig temperaturen runt 4 grader året om, vilket beror på att vattnets densitet är som högst vid denna temperatur.

Från och med juli 2023 kan du även få bidrag för energieffektisering. Detta innebär ett bidrag på max 30 000 kr för din sjövärmeump.

Vill du utnyttja energin i vattnet på dina ägor? Beställ i så fall offerter genom GreenMatch för att skapa dig en prisbild utifrån dina unika förutsättningar. 50 000 nöjda svenskar har redan använt sig av vår eftertraktade offerttjänst.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Förutsättningar för att skaffa sjövärme

Sjövärme rekommenderas framför allt till hushåll med hög energiförbrukning. Det beror på att lönsamheten påverkas av mängden genererad energi, vilket ger en snabbare återbetalningstid. Inför installationen måste du ansöka om tillstånd från din kommun. Du kan inte påbörja installationen förrän anmälan är godkänd.

Som för alla vätskebaserade värmepumpar, kräver sjövärme ett vattenburet distributionssystem. Radiatorer och golvvärme ska med fördel ha låg framledningstemperatur, eftersom det ökar värmepumpens värmefaktor. Därför bör du se över ditt uppvärmningssystem innan installationen, så att effekten är anpassad för en sjövärmepump.

Har du tidigare en förbränningsanläggning, i form av exempelvis ved- eller oljepanna, kan ventilationen påverkas negativt. Då en förbränningspanna genererar värme i pannrum eller garage, minskar den luftomsättning som den varma luften tillför. Om man inte tar hänsyn till detta kan det orsaka fuktskador i byggnaden.

Fördelar med sjövärme

 • Det är billigt att förlägga kollektorslangen i vatten.
 • Driftsäkert system med god livslängd.
 • Samma typ av värmepump används vid jord- och bergvärme (här kan du läsa mer om priset på bergvärme)

Eftersom sjövärme inte kräver mer grävning än den mellan huset och sjön, är kostnaden relativt billig. Däremot är materialet och värmepumpen en stor investering som kan återbetalas inom några år. Eftersom sjövärmepumpar och kollektorslangen har god livslängd, kan du spara stora kostnader i jämförelse med andra energikällor.

Värmepumpar är idag en av de mest populära energikällorna att installera. Energimyndigheten uppskattar att drygt hälften av alla svenska småhus har en värmepump installerad. En tredjedel av dessa är värmepumpar som hämtar energi ur berg, jord eller vattendrag.

Tror du att sjövärme passar dig? Beställ i så fall offerter för att få en prisbild utifrån just dina förutsättningar.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Nackdelar med sjövärme

 • Beräkna sjöns energikapacitet, så att tillräcklig mängd energi kan utvinnas. 
 • För att slangen ska förläggas på ett bra sätt krävs en relativt jämn sjöbotten. 
 • Slangen måste förankras väl, så att den inte flyter upp till ytan.

Om man tar ut mer energi än vad som återförs, kommer sjöns temperatur att sjunka. Det kan innebära att energin inte är tillräcklig för ditt hushålls energibehov. Därför bör man undvika att installera sjövärme i alltför små eller grunda vattendrag.

Slangen placeras med fördel på en jämn och mjuk sjöbotten. Anledningen till detta är att en stenig botten dels är ojämn, vilket gör att slangen inte ligger på botten där temperaturen är som jämnast, dels innebär stenar en risk för slangen om dessa skär emot och sliter på materialet. Tänk på att förankra slangen väl, och märk den så att den syns om den skulle flyta upp till vattenytan.

Detta bör du tänka vid installation av sjövärme

Eftersom kollektorslangen är känslig för yttre slitage, ska placeringen märkas ut väl. Relationsritningar bör upprättas för att veta var slangen ligger, om den behöver bytas ut eller justeras. Det är också viktigt att se till att sjöfart och fiskare är medvetna om att det finns en kollektorslang på botten av sjön.

Den största risken med sjövärme är just att ankare fastnar i slangen. I bästa fall resulterar det i att slangen flyter upp. I värsta fall kan slangen gå sönder, vilket innebär att köldbärarvätskan läcker ut i sjövattnet. Detta är anledningen till att det ofta är svårare att få tillstånd för sjövärme än exempelvis jordvärme.

På grund av risken för läckage måste köldbärarvätskan vara så miljöanpassad som möjligt. Anläggningen måste vara konstruerad så att högst fem liter vätska kan läcka ut. Om slangen innehåller mer än 1000 liter köldbärarvätska, krävs tillstånd från för brandfarlig vara. Detta tillstånd utfärdas av Räddningstjänsten.

Grundvattenvärmepump

En lugn och stilla sjö

Eftersom grundvatten har en jämn temperatur året om, kan vattnet användas som energikälla. Grundvattnet pumpas upp ur ett borrhål och värms upp i värmepumpens värmeväxlare. När vattnet passerat leds det ner genom ett annat borrhål, och återförs således till berggrunden.

Det största problemet vid användning av grundvatten som energikälla är att man inte på förhand kan veta om det finns tillräckligt med grundvatten i berggrunden. Således kan borrningen vara en högst osäker investering.

På grund av risken för föroreningar används sällan grundvatten som energikälla. Dessutom kräver systemet god kvalitet på grundvattnet och kostnaden för installation är hög i jämförelse med andra jämförbara alternativ.

Du är ytterst ansvarig för sjövärmen

Det är ytterst du som fastighetsägare som är ansvarig för att sjövärmen inte påverkar natur och människor boende i området. Om du inte är ägare av sjön, bör du skaffa ett servitut. Det är ett juridiskt begrepp för den rätt en fastighet har att på visst sätt nyttja en annan fastighet.

Anläggningen måste vara skyltad, både från land och vatten, och det är ditt ansvar som ägare att se till att detta utfärdas. Skylten ska visa i vilken riktning slangen ligger. Det är även lämpligt att det finns kontaktinformation på skylten vid eventuella olägenheter.

Olika kommuner har olika regler för vad som ska uppfyllas vid installation av värmepump i sjö, berg och mark. En certifierad installatör ska ha kunskap om vilka krav som ska uppfyllas vid installationen. Däremot kan du göra dig själv en tjänst genom att vara påläst kring regleringar och förordningar så att du kan informera installatören om detta.

Materialens kvalitet av är högsta vikt

Kollektorslangen bör vara tillverkad av helsvetsade plaströr, med fabrikstillverkad returböj. Innan slangen tas i bruk ska den täthetsprovas, för att säkerställa att köldbärarvätskan inte kan läcka ut i sjön och orsaka föroreningar i ekosystemet.

Köldbärarvätskan består av vatten och frysskyddsvätska. Om detta är en etanolblandning ska den innehålla ren etanol och max 10 procent denatureringsmedel. Detta är ett smak- och luktförändrande medel som måste tillsättas av alkoholpolitiska skäl.

Inuti värmepumpen finns ett köldmedium med låg kokpunkt. Ett vanligt köldmedium är HFC, som vid ingrepp i anläggningen kräver särskilt behörighet för att hantera. 

Checklista för sjövärmepump

Följande punkter bör tas i beaktning vid installation av sjövärmepump:

 • Anmälan för installation ska skickas till kommunens miljö- och byggnadskontor eller motsvarande förvaltning. 
 • Är du själv inte ägare av sjön, ska installationen godkännas av medägare eller de som har fisketillstånd för den aktuella sjön.
 • Undersök sjöns energikapacitet.
 • Sjöbottnen ska med fördel vara plan och mjuk. Stenig botten försvårar installationen och riskerar att på sikt skada slangen. 
 • Se till att material och installationsprocessen är godkända enligt kommunala och nationella regler. 
 • Förankra slangen med tyngder. Normalt sätt räcker det med 2-4 kilos vikt per meter kollektorslang.
 • Sätt upp skyltar som visar kollektorslangens placering. Dessa ska vara synliga från land och vatten. 
 • Tänk på att temperaturen i sjön kan påverkas av slangen, vilket kan medföra att växter och djur påverkas av installationen. 

Sjövärme är ett effektivt sätt att utvinna energi genom lagrad solvärme. Med Sveriges alla sjöar är vi ett av få länder som effektivt kan utnyttja detta system för uppvärmning av enskilda bostäder. Däremot bör du ta i beaktning att sjövärme vid felaktig installation innebär stora risker för miljön och det lokala ekosystemet.

Beställ offerter från erfarna leverantörer för att säkerställa att din sjövärme installeras på ett säkert sätt. 50 000 svenskar har redan använt sig av vår offerttjänst - prova du också!

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?