Luft-vattenvärmepump

Jämför pris och kvalitet på luft-vattenvärmepumpar - Beställ flera offerter...

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Altombolig
SvD
Energi net
Få upp till 4 offerter här Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!

Luft-vattenvärmepump - För hus med vattenburet system

Luft-vattenvärmepumpen tar energi från utomhusluften och värmer sedan upp vatten i radiatorer, golvvärme och varmvattenberedare alternativt ackumulatortank. De passar alltså för hus som redan har ett vattenburet distributionssystem eller som till en rimlig kostnad kan installera radiatorer eller golvvärme. Om detta inte är möjligt, så kan en luft-luftvärmepump vara ett alternativ.

En luft-vattenvärmepump passar bra för hus som inte har alltför högt värmebehov. I kombination med ett välisolerat hus, kan en luft vatten värmepump stå för upp till 70 procent av värmebehovet. För de flesta småhus i södra Sverige är en mer realistisk siffra en besparing på 45 till 60 procent i jämförelse med direktverkande el eller oljepanna. Detta visades i Energimyndighetens test av luft-vattenvärmepumpar från 2013 som du kan läsa mer om här.

Fördelen med luft-vattenvärmepumpar jämfört med luft-luftvärmepumpar, är att värmen distribueras jämnt i hela huset. Eftersom den är kopplad till en varmvattenberedare kan den även stå för uppvärmning av varmvatten. Tänk på att en luft-vattenvärmepump passar bättre i hushåll i Syd- eller Mellansverige som har ett energibehov under 25 000 kWh per år. Om energibehovet är större än så, kanske bergvärme eller jordvärme är det bästa alternativet trots ett högre pris. Priset för luft-vattenvärme ligger vanligtvis kring 100 000 kronor.

Om du vill få upp till 4 offerter gratis på luft vatten värmepumpar, helt utan förpliktelser, behöver du bara fylla i vårt formulär, så kontaktar vi dig. Genom att beställa offerter sätter du leverantörerna i konkurrens med varandra, och du får ett skräddarsytt pris för just dina behov.

Är luft-vattenvärmepump nödvändigt för dig? - 7 frågor

Livslängden på en luft-vattenvärmepump är ungefär 20 år. Med tanke på att de har en betydligt lägre kostnad jämfört med bergvärme- eller jordvärmepumpar, så blir också återbetalningstiden kortare. Däremot finns det vissa faktorer som avgör om en luft-vattenvärmepump är det bästa alternativet för ditt hushåll.  

 1. Vilken typ av uppvärmningssystem har du idag?En typsik luft-vattenvärmepump installerad på utsidan av ett hus.

  Luft-vattenvärmepumpar passar i alla hus som har vattenburet uppvärmningssystem, det vill säga radiatorer och/eller golvvärme. Energibesparingarna som visas hos produktionsföretaget utgår från att du idag har direktverkande el eller oljepanna. Det är i dessa fall du kan göra de största besparingarna.

 2. Var i Sverige bor du?
  Luft-vattenvärmepumpar passar bäst i södra och mellersta Sverige eftersom de inte fungerar optimalt när temperaturen går under -15°C. Detta beror på att alla typer av luftvärmepumpar som hämtar energi från utomhusluften fungerar bäst när differensen mellan temperaturen inomhus och utomhus är så liten som möjligt. 

 3. Vad är ditt hushålls genomsnittliga årsförbrukning av energi?
  Är din årsförbrukning under 20 000 kWh per år? Då kan en luft vattenvärmepump vara en mycket gott val. Luft vatten värmepumpar rekommenderas förvisso för hushåll med en energiförbrukning upp till 25 000 kWh per år. Har ditt hushåll stort behov av varmvatten, så krävs dock ofta en värmepump med högre effekt.

 4. Hur stort är hushållets behov av varmvatten?
  Vissa luft-vattenvärmepumpar har en inbyggd varmvattenberedare och andra kräver en separat tank för uppvärmning av tappvatten. För att minska risken för värmeförluster när ingen använder varmvattnet är det viktigt att varmvattenberedaren är välisolerad.

  Ju större varmvattenberedaren är, och ju högre vattentemperatur som värmepumpen kan producera, desto effektivare varmvattenförsörjning ger värmesystemet. Det finns även luft-vattenvärmepumpar som är försedda med en så kallad multifunktionstank. Detta innebär det finns möjlighet att koppla solfångare till varmvattenberedaren för ytterligare energibesparning.

 5. Hur stort är huset där luft-vattenvärmepumpen ska installeras?
  Luft-vattenvärmepumpar finns dimensionerade för olika stora hus. Däremot är de ofta effektivare när huset inte är alltför stort. När värmepumpen inte täcker energibehov används spetsenergi, ofta i form av en elpatron, vilket inte är energieffektivt om det sker under långa perioder av året.

 6. Är huset välisolerat?
  Husets isolering påverkar i högsta grad hur effektivt värmepumpen kan arbeta. Innan du byter uppvärmningssystem bör du se över isolering i väggar, tak och golv samt se över tätningslister i fönster och dörrar. Det enklaste är att göra detta under vintern, då du märker väl var det strömmar in kalluft i byggnaden.

 7. Var ska luft-vattenvärmepumpens utedel placeras?
  Har du nära avstånd mellan där värmepumpen ska placeras och dina grannar, så bör du höra med dessa innan du installerar värmepumpen. Detta eftersom luft-vattenvärmepumpar avger ett buller som kan anses störande. Den upplevda ljudnivån kan minskas genom att man placerar värmepumpen bakom exempelvis ett buskage.

  Du kan alltid ta kontakt med din kommuns miljö- och byggnadskontor för att veta vilka riktlinjer som gäller för ditt område. Vissa kommuner har specifika regler kring hur hög ljudnivån får vara under dagen respektive natten.

Beställ offerter! Det tar under 1 minut!

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump?

En luftvärmepump är ofta en perfekt lösning när det exempelvis inte går att använda andra typer av värmepumpar så som jord- eller bergvärme.

En fläkt suger upp luften genom en värmepump. När luften passerar förångaren tas värmen tillvara genom att värma upp ett köldmedie som cirkulerar i ett slutet system inuti värmepumpen.

När värmen möter det iskalla köldmediet värms mediet upp och ånga bildas. Detta sker med hjälp av en expansionsventil som ser till att sänka trycket inuti förångaren och därmed sänka kokpunkten för köldmediet. Ångan leds sedan in i en kompressor. Här höjs trycket på det nu gasformiga köldmediet och temperaturen stiger kraftigt.

Den varma gasen trycks sedan in i en kondensor - en värmeväxlare. Kondensorns funktion är att låta gas övergå till vätska - kondensera. När gasen övergår till flytande form frigörs stora mängder kemisk energi i form av värme.

Denna värme kan nu överföras till husets vattenburna värmesystem och ledas till varmvattenberedaren. Därefter återgår köldmediet som nu är i flytande form tillbaka till en expansionsventil där dess temperatur sänks ytterligare. Till sist leds köldmediet tillbaka till förångaren och hela processen börjar om igen.

Beroende på tillverkare och modell kan processen och värmepumpens olika delar variera något men i huvudsak fungerar en värmepump som illustrationen nedan visar:

Översikt över hur en luft-vattenvärmepump fungerar: från fläkt och kondensor till husets varmvattensystem och varmvattenberedare.

 

Hur fungerar en luft-vattenvärmepump under vintern?

Många moderna luft-vattenvärmepumpar fungerar ner till -25°C, men de fungerar som bäst ner till nollgradiga temperaturer. Den internationella standarden för luft-vattenvärmepumpar är att de ska fungera ner till -15°C. När temperaturen sjunker under +7°C kan det skapas en isbeläggning på värmepumpen. Under normala omständigheter sköter värmepumpen avfrostningen automatiskt, men du kan behöva hjälpa den på traven.

När temperaturen sjunker så skapas mycket vatten i utomhusdelen av luft-vattenvärmepumpen, därför måste man se till så man har ett bra sätt att forsla bort vattnet. I annat fall riskerar vattnet att orsaka stor skada efter att ha runnit ner i grunden och fryst till is.

Några luft-vattenvärmepumpar har en elkabel som installeras i marken för att värma upp grunden och minska risken för isbildning. Det innebär högre användning av elektricitet, men kan vara avgörande för om värmepumpen fungerar effektivt under vintern.

Anpassa effekt efter behov - Luft-vattenvärmepump med inverter

En värmepump kan ha två typer av driftsystem - på/av eller inverter. De förstnämnda stänger av sig när de nått önskad temperatur och startar igen när temperaturen kräver detta. Dessa typer av värmepumpar drar mer energi än en inverterstyrd värmepump, men är idag den vanligaste typen av luft-vattenvärmepump. 


Det finns flera modeller av moderna värmepumpar som har inverterdrift, vilket också kallas för varvtalsreglering. Detta innebär att värmepumpen anpassar effekten efter energibehovet. Skillnaden mot en vanlig på/av-värmepump är att en inverterdriven värmepump inte startar och stannar så fort den uppnår en viss effekt.

Inverterdrivna värmepumpar, även benämnda varvtalsreglerade värmepumpar, är således mer energisnåla än vanliga värmepumpar. Priset på dessa är också något högre, även om de idag har närmat sig priserna på de på/av-reglerade värmepumparna.

Därför är det lägre radiatortemperatur i Kiruna jämfört med Malmö

Under samma väderförhållande i Malmö och Kiruna, så har man olika varm radiatorvätska i radiatorerna. När man talar om vattenburna radiatorer  pratar man ofta om såkallade 45/55-system.

Detta innebär att när vätskan pumpas ut i radiatorerna under kalla vinterdagar, så har den en temperatur - benämnd framledningtemperaur -  på 55°C. När vätskan gått runt i hela systemet, lä så har temperaturen - returtemperaturen - sjunkit till 45°C.

En byggnad belägen i Kiruna har en lägre framledningstemperatur i radiatorerna för att optimera energibesparingen. Då årmedeltemperaturen exempelvis är hela 9°C lägre i Kiruna än i Malmö är det inte ekonomiskt att värma upp radiatorvattnet till en lika hög temperatur. För att avge samma rumstemperatur kompenserar man istället den lägre vattentemperaturen med större element.

Ett annat exempel på hur en lägre framledningstemperatur kan avge samma rumstemperatur gäller golvvärme. System för golvvärme har ännu lägre framledningstemperatur än radiatorer. Detta är möjligt eftersom vattnet fördelas på större yta.

Översikt över nyckeltal för luft-vattenvärmepumpar: ca-pris, besparing och ljudnivå.


Finns det nackdelar med en luft-vattenvärmepump?

Potentiella problem för luft-vattenvärmepumpar kan bland annat vara låg framledningstemperatur, hög bullernivå och problem med alltför hög vattenproduktion vid låga temperaturer.

 • Alltför låg framledningstemperatur i radiatorerna
  Att flera moderna luft-vattenvärmepumpar inte klarar av att möta kraven på 55°C framledningstemperatur konstaterades i Energimyndighetens test. Det är framför allt vid minusgrader som några av modellerna inte kan leva upp till kraven som ställs för luft-vattenvärmepumpar. Detta leder till att relevant energibesparing och årsvärmesfaktorn blir svår att mäta för dessa värmepumpar.

 • Höga bullernivåer
  De decibelnivåer som uppmättes under Energimyndighetens test varierade från 56 till 71 dB, vilket är att anse som relativt höga ljudnivåer. En ökning på 10 dB upplevs för örat som en fördubbling i ljudstyrka. Alla värmepumpar ska på produktinformationen uppge ljudnivån, men betänk också att det inte bara är ljudnivån som avgör om det anses störande. Även ljudets karaktär har en inverkan på om det upplevs störande eller ej.

 • Minskad effekt vid isbildning
  Testet visade också att flera av pumparna får avsevärt försämrad effekt vid frostbildning på luft-vattenvärmepumpens utedel. Detta gäller för innan den automatiska avfrostning tar vid, vilket kan bero på felaktig standardinställningar på värmepumpen. Tänk på att mängden vatten och risk för isbildning ökar när luftfuktigheten är hög. Detta innebär att mer is kan bildas på en värmepump i Göteborg vid +4°C jämfört med en anläggning i Örebro vid -2°C, beroende på skillnaden i luftfuktighet.
   

Luft-vattenvärmepumpar är ett miljövänligt val

Symbol för hållbarhet: luft-vattenvärmepumpar gör världen mer hållbar och värmepumpens popularitet beror på dess energibesparing som hjälper till att spara pengar och förbättra miljön.En anledning till att värmepumpar har blivit så populära är att de genererar ca 2-3 gånger mer energi än de förbrukar. Det gör att om du använder dig av miljömärkt el, så är miljöpåverkan väldigt låg. Flera moderna modeller av luft-vattenvärmepumpar är dessutom kompatibla med system för solceller och annan typ av mikroproduktion av energi.

En undersökning från SIS Miljömärkning visar att om alla småhus i Norden skulle välja värmepump som primär energikälla, kan vi minska den totala energiförbrukningen med 43 procent. Utsläppen av kolväte kunde minskas med 80 procent och koldioxidutsläppen med 36 procent. Det finns således miljömässigt stora fördelar med att investera i en värmepump.

Kraven på luft-vattenvärmepumpar har skärpts sedan 2015. Från och med 2017 har EU dessutom börjat ställa hårdare krav på märkning för värmepumpar. Bland annat ska effekten på värmepumpen och dess och även ljudnivå finnas dokumenterad. De värmepumpar som kan kombineras med solenergi kommer också få en specifik märkning.

Prisuppgifter för luft-vattenvärmepumpar

En luft vatten värmepump brukar i regel kosta runt 100 000 kronor, inklusive installation. Som vanligt är det svårt att uppskatta den totala kostnaden för ett komplett uppvärmningssystem. Energibehov, husets storlek och om ditt hus idag har radiatorer eller golvvärme avgör det slutliga priset för installationen. Priserna varierar oftast från 60 000 kronor upp till 130 000 kronor. 

 • Värmepumpens inköpspris
  En luft-vattenvärmepump kräver en inomhus- och en utomhusdel. Totalt kostar detta ofta runt 100 000 kronor i inköp inklusive installation. Priserna kan dock varierar från allt mellan ca 60 000 och 130 000 kronor beroende på märke och modell. Den största inverkan på priset har ditt hus storlek - ju större hus, desto större effekt krävs och ju dyrare blir värmepumpen.

 • Tid för installationen
  Eftersom en luft-vattenvärmepump kräver att man kopplar samman vattensystemet med värmepumpen, är denna typ av installation något mer komplicerad och tidskrävande än en installation för en luft-luftvärmepump. Man räknar med att installationen tar ett par dagar. 

 • Övriga utgifter
  Behöver du installera ytterligare radiatorer så kan du räkna med en kostnad på mellan 4000 och 6000 kronor per styck för dessa.
  En luft-vattenvärmepump håller vanligtvis i upp till 20 år, men den eldrivna kompressorn kan behöva bytas ut tidigare än så. Denna del kostar omkring 10 000 kronor att byta ut.


För att jämföra priser på luft/vatten-värmepumpar, kan du fylla i formuläret uppe till höger. Du matchas med upp till fyra leverantörer och binder dig inte till någon av dem. Vi på GreenMatch tycker det ska vara enkelt att jämföra uppvärmningsalternativ. Det tycker säkert du också! Beställ därför offerter för värmepumpar direkt från oss!

Beställ offerter! Det tar endast 1 minut!