Affärsvillkor
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 18 september 2023

Affärsvillkor

Våra uppgifter

Denna webbplats drivs av Leads.io Aps (”Leads.io”). Företaget är registrerat i Danmark under numret 35805702.

Vår registrerade adress är:

Leads.io Aps 
Islands Brygge 41 
4 sal. 
2300 København S
Danmark

(1) Inledning

Dessa villkor (”villkor”) reglerar din användning av vår webbplats. Genom att använda vår webbplats godkänner du dessa villkor i sin helhet. Om du inte samtycker till dessa villkor eller någon del av dessa villkor får du inte använda vår webbplats.

Du måste vara minst 18 år för att använda vår webbplats. Genom att använda vår webbplats och genom att godkänna dessa villkor garanterar och intygar du att du är minst 18 år.

Om du blir en affärspartner kommer du att uppmanas att godkänna villkor och bestämmelser (för affärspartner) utöver detta dokument.

(2) Tjänst 

Vår webbplats syftar till att koppla samman personer som vill få offerter för en viss produkt eller tjänst (”kunder”) med relevanta leverantörer som erbjuder dessa (”affärspartner). Vi har en underlättande roll som mellanhand för att sammanföra tillgång och efterfrågan (”tjänst”). 

(3) Definitioner och tolkning

Hänvisningar i dessa villkor till ”"vi”", ”oss” och ”vår” är hänvisningar till Leads.io. Hänvisningar i dessa villkor till ”dig” och ”din” är hänvisningar till den enskilda användaren av vår webbplats samt, om sammanhanget tillåter, alla företag för vilkas räkning, eller personer på vilkas uppdrag, webbplatsen används.

Dessutom används följande definitioner i dessa villkor:

”Kunder” avser personer som begär en offert eller offerter via webbplatsen.

Leads” avser information om en kund och en kunds offertförfrågan som kan köpas av en affärspartner.

Affärspartner” avser företag, partnerskap och enskilda näringsidkare som har registrerat sig på webbplatsen.

Tjänst” avser alla befintliga och framtida tjänster som erbjuds, inklusive men inte begränsat till allt arbete och alla aktiviteter som utförs för att koppla samman kunder med affärspartner. 

Webbplatsmaterial” avser vår webbplats och alla data, allt innehåll och allt material som lagras, finns eller visas på vår webbplats.

Ditt innehåll” avser allt material (inklusive men inte begränsat till text, grafik, bilder, ljudmaterial, videomaterial och audiovisuellt material) som du skickar till oss eller till vår webbplats oavsett syfte (inklusive men inte begränsat till lagring eller publicering på, bearbetning av eller överföring via vår webbplats samt listor, bilder som har laddats upp av affärspartner, begäran om offerter, feedback om affärspartner och omdömen från affärspartner).

(4) Kunder

Kunder kan skicka in en offertförfrågan till webbplatsen genom att fylla i och skicka in vårt formulär ”begär en offert” på webbplatsen. 

Information om en offertförfrågan som tillhandahålls via formuläret ”begär en offert” kan publiceras för affärspartner via vår webbplats. Fält i formuläret ”begär en offert” som innehåller personuppgifter (t.ex. namn, adresser och kontaktuppgifter) kommer dock inte att publiceras på webbplatsen på detta sätt. Kunderna måste säkerställa att inga personuppgifter ingår i något fält i en offertförfrågan som inte efterfrågar personuppgifter.

Kunderna samtycker till att vi kan vidarebefordra deras personuppgifter och uppgifter om offertförfrågningar till

 • våra dotterbolag (Leads.io-kontor) 
 • affärspartner
 • andra relevanta tjänsteleverantörer som inte är registrerade eller listade på vår webbplats
 • tredjepartsförmedlare av leads som själva kan vidarebefordra dessa uppgifter till relevanta tjänsteleverantörer. 


Vi vidarebefordrar sådana uppgifter i syfte att erhålla högst fyra offerter för kundens räkning. Det kan dock hända att vi inte hittar lämpliga affärspartner från vilka vi kan begära en offert och vi garanterar inte att vi kommer att motta några offerter.

Vi och tredje parter som anges ovan kan kontakta kunder (via telefon, e-post och SMS) för att informera om hanteringen av deras personuppgifter.

Vi och tredje parter som anges ovan kan kontakta kunder (via telefon, e-post och SMS) i syfte att tillhandahålla offerter och samla in information för att tillhandahålla offerter.

Vi kan kontakta kunder (per telefon och, såvida inte kunden har valt bort det, via e-post) för att få feedback efter en rekommendation av en lead via webbplatsen. Vi gör sådana kundnöjdhetsundersökningar för att säkerställa kvaliteten på vår tjänst.

Vi kan be dig att registrera dig för marknadsföringskommunikation för framtida produkter och tjänster, t.ex. ett nyhetsbrev, baserat på ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla ett sådant samtycke. 

Se vår integritetspolicy för mer information om hur vi hanterar personuppgifter.

(5) Licens att använda webbplatsen

Om inte annat anges äger vi eller våra licensgivare immateriella rättigheter till webbplatsens material. Med förbehåll för licensen nedan förbehålls alla dessa immateriella rättigheter.

Du får endast visa sidor från webbplatsen med hjälp av en webbläsare och hämta sidor från webbplatsen i cachelagringssyfte, med förbehåll för begränsningarna nedan och i övriga avsnitt i dessa villkor.

Du kan även redigera ditt innehåll med hjälp av en webbplatsfunktion som är särskilt utformad för detta ändamål.

Du får inte utnyttja (vare sig kommersiellt eller på annat sätt), redigera, modifiera, använda, få åtkomst till, kopiera, sända, visa eller återdistribuera något webbplatsmaterial på något sätt förutom enligt vad som anges ovan eller på annat sätt föreskrivs av tillämplig lag.

Du har inte rätt att under några omständigheter

 • publicera webbplatsmaterial på nytt (inklusive återpublicering av webbplatsmaterial på en annan webbplats)
 • sälja, hyra ut eller underlicensiera webbplatsmaterial
 • visa något webbplatsmaterial offentligt
 • återdistribuera webbplatsmaterial
 • ta bort eller dölja något äganderättsligt meddelande som är kopplat till webbplatsmaterialet.

Oaktat ovanstående får du återdistribuera vårt nyhetsbrev i tryckt och elektronisk form.

Vi förbehåller oss rätten att begränsa åtkomsten till delar av vår webbplats, eller till och med hela vår webbplats, efter eget gottfinnande. Du får inte överlista eller kringgå, eller försöka överlista eller kringgå, några åtgärder för begränsning av åtkomst på vår webbplats.

Licensen som anges i detta avsnitt kan inte överlåtas.

(6) Godkänd användning

Du får inte använda vår webbplats på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på webbplatsen eller försämra webbplatsens prestanda, tillgänglighet eller åtkomst, eller på något sätt som är olagligt, olovligt, bedrägligt eller skadligt, eller i samband med något olagligt, olovligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller ändamål.

Du får inte använda vår webbplats för att kopiera, lagra, vara värd för, överföra, skicka, använda, publicera eller distribuera material som består av (eller är länkat till) spionprogram, datorvirus, trojanska hästar, maskar, knapptryckningsloggare, spökprogram eller annan skadlig programvara.

Du får inte utföra några systematiska eller automatiserade datainsamlingsaktiviteter (inklusive men inte begränsat till skrapning, datautvinning, dataextrahering och dataskörd) på eller i relation till vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga medgivande.

Du får inte komma åt eller på annat sätt interagera med vår webbplats med hjälp av en robot, spindel eller andra automatiserade metoder, med undantag för indexering av sökmotorer.

Du får inte bryta mot de direktiv som anges i robots.txt-filen för vår webbplats.

Förutom vad som uttryckligen tillåts i dessa villkor får du inte använda data som samlats in från vår webbplats eller katalog för någon direktmarknadsföringsaktivitet (inklusive men inte begränsat till e-postmarknadsföring, SMS-marknadsföring, telemarketing och direktutskick).

Du måste säkerställa att all information du tillhandahåller oss via vår webbplats eller i relation till vår webbplats är sann, korrekt, aktuell, fullständig och icke-vilseledande. 

Du får inte skicka in falska, olagliga, stötande eller bedrägliga leads via vår webbplats.

(7) Innehållsregler

Du ger oss en global, oåterkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda, reproducera, lagra, anpassa, publicera, översätta, överföra och distribuera ditt innehåll i befintliga eller framtida media.  

Du ger oss även rätten att underlicensiera dessa rättigheter och rätten att väcka talan om intrång i dessa rättigheter begås.

Du garanterar och intygar att ditt innehåll kommer att följa dessa villkor.

Ditt innehåll får inte vara olagligt eller olovligt, inte göra intrång på en persons juridiska rättigheter och inte kunna ge upphov till rättsliga åtgärder, oavsett person (i 

samtliga jurisdiktioner för respektive fall och enligt all tillämplig lagstiftning). 

Ditt innehåll och vår användning av ditt innehåll i enlighet med dessa villkor får inte

 • vara kränkande eller uppsåtligt falskt
 • vara obscent eller oanständigt
 • överträda någon upphovsrättighet, moralisk rättighet, databasrättighet, varumärkesrättighet, designrättighet, överlåtelserättighet eller annan immateriell rättighet,
   eller överträda någon rätt till förtroende, rätt till integritet eller rättighet enligt dataskyddslagstiftningen
 • utgöra vårdslöst råd eller innehålla något försumligt påstående
 • utgöra anstiftan till brott
 • utgöra ohörsamhet mot domstol eller bryta mot något domstolsbeslut
 • bryta mot diskrimineringslagstiftningen eller uppmuntra till etniskt eller religiöst hat
 • vara hädiskt
 • bryta mot lagstiftningen om officiella hemligheter
 • bryta mot någon avtalsenlig skyldighet gentemot någon person
 • visa våld på ett uttryckligt, grafiskt eller omotiverat sätt
 • vara pornografiskt, oanständigt, suggestivt eller sexuellt explicit
 • vara osant, falskt, felaktigt eller vilseledande
 • bestå av eller innehålla instruktioner, råd eller annan information som kan
 • leda till handling och därmed, om de leder till handling, orsaka sjukdom, skada eller dödsfall, eller någon annan förlust eller skada
 • utgöra skräppost
 • vara stötande, bedrägligt, falskt, hotfullt, kränkande, trakasserande, antisocialt, hatiskt, diskriminerande eller inflammatoriskt
 • orsaka irritation, olägenheter eller onödig oro för en person.

Ditt innehåll måste vara lämpligt, civilt, smakfullt och i enlighet med allmänt accepterade standarder för etikett och beteende på internet.

Du får inte använda vår webbplats för att länka till någon webbplats eller webbsida som består av eller innehåller material som bryter mot bestämmelserna i dessa villkor om det lades upp på vår webbplats.

Du får inte skicka in innehåll till vår webbplats som är eller någonsin har varit föremål för hot om eller faktiska rättsliga förfaranden eller andra liknande klagomål.

Du måste säkerställa att ditt innehåll, och användningen av innehållet i enlighet med dessa villkor, inte utgör någon finansiell tjänst eller aktivitet som regleras eller kontrolleras av eller följer brittisk lagstiftning om finansiella tjänster eller någon annan tillämplig lag.

Vi förbehåller oss rätten att redigera, ta bort från vår webbplats eller avbryta publiceringen av allt material som skickas till vår webbplats, lagras på våra servrar eller finns eller publiceras på vår webbplats (inklusive men inte begränsat till listor).

Oaktat våra rättigheter enligt dessa villkor gällande innehåll som tillhandahålls av användare förbinder vi oss inte till att övervaka sådant innehåll eller publicera sådant innehåll på vår webbplats.

(8) Rapportera missbruk

Meddela oss om du upptäcker något olagligt material eller någon olaglig aktivitet på vår webbplats eller något material eller någon aktivitet som bryter mot dessa villkor. Du kan meddela oss om sådant material eller sådan aktivitet genom att skicka e-post till [email protected] 

(9) Begränsade garantier

Du bekräftar att en stor del av den information som publiceras på denna webbplats skickas in av användare och att vi vanligtvis inte granskar, godkänner eller redigerar sådan information.  

Vi varken garanterar eller intygar fullständigheten eller riktigheten i den information som publiceras på denna webbplats. Vi åtar oss inte heller att se till att webbplatsen förblir tillgänglig eller att materialet på webbplatsen hålls uppdaterat.

Du godkänner därtill att

 • vi inte bekräftar identiteten på kunder eller affärspartner, kontrollerar kreditvärdigheten, lämpligheten eller tillförlitligheten hos kunder eller affärspartner eller på annat sätt undersöker kunder eller affärspartner
 • vi endast med kommersiellt rimliga ansträngningar undersöker, granskar, övervakar eller kontrollerar informationen i listor på webbplatsen eller i listor som tillhandahålls som en del av en offertförfrågan, lead eller offert
 • vi inte är parter i något avtal om leverans av varor och/eller tjänster som ingåtts mellan en kund och en affärspartner efter en hänvisning via webbplatsen
 • vi inte är ombud för affärspartner eller kunder och att vi därför inte är ansvariga gentemot någon person, vare sig hen agerar som kund, affärspartner eller i någon annan roll, i fråga om leveranserbjudandet eller leverans av varor och/eller tjänster 
 • vi inte ansvarar för verkställandet av några avtalsenliga skyldigheter som uppstår genom något avtal om leverans av varor och/eller tjänster och att vi inte är skyldiga att medla mellan parter i ett sådant avtal.

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag utesluter vi alla framställningar, garantier och villkor som rör innehållet i dessa villkor, denna webbplats och användningen av denna webbplats (inklusive, utan begränsning, eventuella underförstådda garantier enligt lag om tillfredsställande kvalitet, ändamålsenlighet och/eller användning av rimlig omsorg och skicklighet).

Vi förbehåller oss rätten att upphöra med eller ändra någon av eller alla våra webbplatstjänster och att när som helst efter eget gottfinnande sluta publicera vår webbplats utan föregående meddelande eller förklaring. Förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor har du inte rätt till någon ersättning eller annan betalning vid upphörandet eller ändringen av en webbplatstjänst, eller om vi slutar publicera webbplatsen.

(10) Begränsningar och ansvarsfriskrivning

Inget i dessa villkor ska 

(a) begränsa eller utesluta ansvar för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet 

(b) begränsa eller utesluta ansvar för bedrägeri eller bedrägligt vilseledande 

(c) begränsa ansvar på ett sätt som inte är tillåtet enligt tillämplig lag 

(d) utesluta ansvar som inte kan uteslutas enligt tillämplig lag.

De begränsningar och den ansvarsfriskrivning som anges i detta avsnitt och i övriga avsnitt i dessa villkor 

(a) omfattas av föregående stycke 

(b) reglerar allt ansvar som uppkommer enligt villkoren eller i samband med föremålet för villkoren, inklusive avtalsenligt eller skadeståndsmässigt ansvar (inklusive försumlighet) och brott mot lagstadgad skyldighet, förutom i den utsträckning som uttryckligen anges i dessa villkor.

I den utsträckning webbplatsen samt informationen och tjänsterna på webbplatsen tillhandahålls kostnadsfritt ansvarar vi inte för förlust eller skada av något slag.

Vi ansvarar inte gentemot dig för eventuella förluster som uppkommer på grund av en händelse eller händelser som ligger utanför vår rimliga kontroll.

Vi ansvarar inte gentemot dig för eventuella affärsförluster, inklusive (utan begränsning) förlust av eller skada på vinst, inkomst, intäkter, användning, produktion, förväntade besparingar, affärer, kontrakt, kommersiella möjligheter eller goodwill.

Vi ansvarar inte gentemot dig för förlust eller korruption av några icke-personuppgifter eller programvaror.

Vi ansvarar inte gentemot dig för särskilda, indirekta eller efterföljande förluster eller skador.

Du godkänner att vi har ett intresse i att begränsa våra tjänstemäns och anställdas personliga ansvar. Med hänsyn till detta intresse bekräftar du att vi är en enhet med begränsat ansvar och samtycker till att du inte kommer att göra några anspråk personligen mot enskilda tjänstemän eller anställda avseende eventuella förluster som du drabbas av i samband med webbplatsen eller dessa villkor. Detta begränsar eller utesluter naturligtvis inte företagets ansvar för våra tjänstemäns och anställdas handlingar och försummelser.

(11) Gottgörelse

Du samtycker härmed till och förbinder dig att gottgöra oss för eventuella förluster, skador, kostnader, skulder och utgifter (inklusive men inte begränsat till juridiska kostnader och eventuella belopp som vi betalar åt en tredje part vid förlikning av ett anspråk eller en tvist) som vi ådragit oss och som uppstår direkt eller indirekt på grund av din användning av vår webbplats eller om du bryter mot någon bestämmelse i dessa villkor, eller som uppstår på grund av ett anspråk om att du har brutit mot någon bestämmelse i dessa villkor.

(12) Brott mot dessa villkor

Utan att det påverkar våra andra rättigheter enligt dessa villkor kan vi vidta följande åtgärder om du bryter mot dessa villkor på något sätt eller om vi skäligen misstänker att du har brutit mot dessa villkor:

 • skicka en eller flera formella varningar till dig
 • tillfälligt avbryta din åtkomst till webbplatsen
 • permanent förbjuda dig att få åtkomst till webbplatsen
 • blockera åtkomsten till webbplatsen för datorer som använder din IP-adress
 • kontakta någon av eller alla dina internetleverantörer och begära att de blockerar din åtkomst till webbplatsen
 • inleda rättsliga åtgärder mot dig, oavsett om det gäller kontraktsbrott eller annat,
  radera och/eller redigera någon av eller alla dina kataloger eller webbplatsuppgifter och/eller
  stänga av och/eller radera ditt konto på webbplatsen.

Om vi stoppar, förbjuder eller blockerar din åtkomst till vår webbplats eller en del av vår webbplats får du inte vidta några åtgärder för att kringgå avstängningen, förbudet eller blockeringen (inklusive men inte begränsat till att skapa och/eller använda ett annat konto).

(13) Tredjepartswebbplatser

Vår webbplats innehåller hyperlänkar till andra webbplatser som ägs och drivs av tredje part. Dessa länkar är inte rekommendationer. Vi har ingen kontroll över innehållet på tredje parts webbplatser och vi tar inget ansvar för dem eller för förlust eller skada som kan uppstå på grund av din användning av dem.

(14) Varumärken

Våra logotyper och våra andra registrerade och oregistrerade varumärken är varumärken som tillhör oss. Vi ger inget tillstånd för att använda dessa varumärken och sådan användning kan utgöra ett intrång i våra rättigheter. 

De registrerade och oregistrerade varumärken eller servicemärken från tredje parter på vår webbplats tillhör sina respektive ägare. Om inget annat anges stöder vi inte och är inte knutna till någon av innehavarna av sådana rättigheter och kan därför inte bevilja någon licens att utöva sådana rättigheter.

(15) Ändringar

Vi kan komma att ändra dessa villkor från tid till annan. Ändrade villkor gäller för användningen av vår webbplats från det datum då de ändrade villkoren publiceras på vår webbplats och du avsäger dig härmed alla eventuella rättigheter som du kan ha att få ett meddelande om, eller samtycka till, ändringar av dessa villkor. Kontrollera denna sida regelbundet för att säkerställa att du känner till den aktuella versionen.

(16) Tilldelning

Vi kan tilldela, överföra, lägga ut på entreprenad eller på annat sätt hantera våra rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor utan att meddela dig eller inhämta ditt samtycke.

Du får inte överlåta, lägga ut på entreprenad eller på annat sätt hantera dina rättigheter och/eller skyldigheter enligt dessa villkor. 

(17) Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet

Om en bestämmelse i dessa villkor av en domstol eller annan behörig myndighet bedöms vara olaglig och/eller inte verkställbar fortsätter de andra bestämmelserna att gälla. Om någon olaglig och/eller ej verkställbar bestämmelse skulle vara lagenlig eller verkställbar om en del av den togs bort så kommer den delen att anses vara raderad och resten av bestämmelsen fortsätter att gälla.

(18) Uteslutande av tredje parts rättigheter

Dessa villkor är till för dig och oss och är inte avsedda att gynna någon tredje part eller vara verkställbara av tredje part. Utövandet av våra och dina rättigheter i förhållande till dessa villkor är inte föremål för samtycke från tredje part.

(19) Hela avtalet

Dessa villkor, våra villkor (för affärspartner), och vår integritetspolicy utgör hela avtalet mellan dig och oss angående din användning av vår webbplats och ersätter alla tidigare avtal avseende din användning av denna webbplats.

(20) Lag och jurisdiktion

Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med dansk lagstiftning, och eventuella tvister som rör dessa villkor omfattas av Danmarks domstolars exklusiva jurisdiktion.

Version Juli 2022. 

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?