Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 8 mars 2021

Jämför bergvärme och jordvärme

Bergvärme och jordvärme använder samma typ av värmepump och har, vid rätt dimensionering och förutsättningar, liknande effektivitet och energibesparing. Den avgörande tekniska skillnanden är om värmeenergin hämtas från berggrunden eller jordlagret. Oavsett om huset värms upp av bergvärme eller jordvärme gäller följande: 

  • Hög verkningsgrad
  • Lång livslängd
  • Ökat försäljningsvärde
  • Klimatvänlig uppvärmning
  • Kräver tillstånd från kommunens miljökontor

Fyll i formuläret uppe till höger så matchar vi dig med professionella entreprenörer nära dig. 

Prisskillnader mellan bergvärme och jordvärme

Vad gäller investeringskostnaden är priset generellt sett högre för bergvärme. Kostnaden för en totalentreprenad varierar mellan cirka 100 000 – 200 000 kronor, beroende på omfattningen av borrningsarbetet och storleken på värmepumpen, läs mer om priset för bergvärme här.

Priset för en funktionsklar jordvärmepump varierar mellan 80 00 till 130 000 kronor, även här beror prisskillnanderna på värmepumpens storlek och husets uppvärmningsbehov. Om du har tillstånd att genomföra grävningsarbetet på egen hand går det att spara in på kostnader för detta. En grävfirma tar ut en timkostnad på ungefär 1000 kronor, grävningen inklusive återställningsarbete tar vanligtvis 3 till 4 arbetsdagar.

För att räkna ut lönsamheten för bergvärme respektive jordvärme måste du först räkna in ut den potentiella energibesparing som investeringen kan generera. När du vet energibesparingen kan du räkna ut återbetalningstiden, som du får fram genom att addera den förväntade energibesparingen per år till och med året då installationskostnaden har tjänats in. Återbetalningstiden för bergvärme och jordvärme varierar mellan 8 till 15 år, men tiden beror som sagt på värmepumpens effektivitet, husets uppvärmningsbehov och storleken på den totala installationskostnaden.

Att välja rätt uppvärmningssystem

Det går på förhand inte att säga om det ena uppvärmningssystemet är bättre än det andra. Den potentiella energibesparingen för respektive system påverkas av de geografiska och geologiska omständigheterna på platsen där huset är beläget. Den nuvarande energiförbrukningen och det framtida uppvärmningsbehovet ska också vägas in i beräkningen. I följande guide jämförs bergvärme och jordvärme så att du kan fatta rätt beslut utifrån dina förutsättningar.

Bergvärme 

Argument Bergvarme

Ett bergvärmepump utvinner värme från den solenergi som finns lagrad i berggrunden. För att utvinna värmen i berget krävs en energibrunn som borras cirka 90-200 meter ner i berget. Djupet varierar beroende på berggrundens värmeledningsförmåga och storleken på värmepumpen.

På grund av borrningsarbetet är bergvärme något dyrare än jordvärme, å andra sidan har bergvärmen högre energieffektivitet. Med gynsamma förutsättningar kan en bergvärmepump ha ett SCOP-värde på cirka 4, vilket innebär att värmepumpen genererar fyra gånger mer energi än vad som krävs för att driva värmepumpen. 

Förutsättningar för bergvärme

På grund av den relativt höga installationskostnaden rekommenderas bergvärmesystem enbart för hushåll vars energibehov är större än 20 000 kWh per år. Bergvärme fungerar visserligen i hushåll med lägre energibehov men återbetalningstiden kommer då att bli något längre. Frånsett energibehovet måste de geologiska och geografiska förutsättningarna vara rätt för bergvärme.

Jordvärme

Jordvärme tar tillvara på den solenergi som finns lagrad i marken på 90 till 150 centimeters djup. Värmen hämtas genom en 200 till 600 meter lång kollektorslang som grävs ner på husets tomt, längden på kollektorslangen avgörs av värmebehovet och jordens förmåga att leda värme.

Argument Jordvarme

Rätt förutsättningar för jordvärme

För nergrävning av kollektorslangen krävs det att tomten har en storlek på cirka 400 kvadratmeter eller mer. Om kollektorslangen är för kort ökar risken för att tjälskador på tomtens växtlighet. Risken ökar då jordvärmesystemet hämtar för mycket värme på för liten yta. Om tomtytan är för liten kan i vissa fall närliggande åkermark användas för att gräva ner kollektorslangen.

Jordvärmens effektivtet minskar vid kalla utomhustemperaturer då tjälen går långt ner i marken. Därför är jordvärme mer effektivt i mellersta och södra Sverige, om du bor längre norrut kan bergvärme vara ett bättre alternativ. 

Installation av jordvärme kräver tillstånd från kommunen eftersom brinevätskan i kollektorslangen kan läcka ut och skada grundvattnet. Det kan finnas speciella regler och riktlinjer för installation av jordvärme i din kommun, se din hemkommuns hemsida för mer information. Vad gäller vattentäkt, avloppssystem och markyta finns det generella riktlinjer som gäller för alla jordvärmeanläggningar.

Checklista för grävning av jordvärme

  • Kollektorslangen ska ligga på rätt djup, cirka 1 meter
  • Hänsyn måste tas till dräneringar, kablar, vatten- och avloppsledningar 
  • Avståndet mellan slingorna ska vara cirka 1,5 meter
  • Avståndet till vattentäkt ska vara 20 meter
  • En karta över slangarna ska upprättas och sparas

Bergvärme eller jordvärme?

Som framgår i genomgången kan det finnas omständigheter som helt utesluter det ena eller andra alternativet. Om avståndet ner till berget är mer än 40 meter och berggarten har dålig värmeledningsförmåga kommer det med största sannolikhet inte vara lönsamt att installera bergvärme. Om du bor långt upp i norr och har en tomtyta som är mindre än 400 kvadratmeter är bergvärme ett bättre alternativ. Är du osäker på vilket system som passar dig bäst kan du rådfråga med din kommuns klimatrådgivare som har koll på de lokala förutsättningarna och reglerna för din kommun. 

Få offert och besparingskalkyl

När du har tagit ett beslut om vilken typ av värmepump som är bäst för dig är det dags att plocka in offerter. Energimyndigheten rekommenderar att du plockar in offerter från minst tre leverantörer. På offerten ska det av besparingskalkylen framgå hur stor besparingen kan bli, samt vilka investeringar som måste göras för att uppnå denna besparing. Beställ offerter genom att fylla i kontaktformuläret längst upp på sidan. 

Beställ offerter nu

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?