SPARA tusentals kronor per år på dina energiräkningar genom att installera en värmepump!
Svara på dessa enkla frågor så hittar vi de BÄSTA priserna åt dig
Spara timmar av researcharbete
Spara timmar av researcharbete

Få upp till 4 offerter genom att fylla i endast 1 snabbt formulär

Spara upp till 12400 kronor per år
Spara upp till 12400 kronor per år

Skär ner dina energiräkningar genom att installera en värmepump

Rädda planeten
Rädda planeten

Vi har hjälpt över 500 000 husägare att minska sina klimatavtryck

Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 9 april 2024

Vilken miljöpåverkan har värmepumpar?

Val av miljömärkt el gör stor skillnad

Solen är den främsta energikällan på vår jord. Den möjliggör bland annat energiutvinning i luft och mark samt tillverkningen av biobränslen. Av all solenergi som träffar jorden tillvaratar vi endast en liten del. En värmepump kan ta tillvara på solenergin som finns i luft och mark beroende på vilken variant du väljer.

Värmepumpar är en av de mest populära värmekällorna idag. Försäljningen av värmepumpar har ökat stadigt sedan mitten av 90-talet, även om försäljningen har minskat något de senaste två åren. En anledning till att denna typ av värmekälla har blivit valet för många hus- och fastighetsägare är att värmepumpar har en låg miljöpåverkan i jämförelse med direktel, olja och till viss del andra typer av förbränningsprocesser såsom vedeldning.

Huruvida användningen av värmepumpen verkligen är miljövänlig beror på vilken typ av el värmepumpen drivs av. Genom att välja miljömärkt el från Sverige kan klimatpåverkan minskas markant. Driften av värmepumpen orsakar inga direkta miljöfarliga utsläpp. Eftersom de innehåller köldmedium, som påverkar växthuseffekten, krävs dock korrekt installation för att minimera risken för läckage.

Vet du redan nu vilken typ av värmepump som kan passa ditt hushåll? Beställ offerter på värmepumpar här på GreenMatch redan idag.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Lagrad solenergi är en miljövänlig och evig energikälla

Planeten jorden

Oavsett om du väljer en luftvärmepump eller en värmepump som genererar energi från mark, sjö eller berg så kommer energin ursprungligen från solen. När solens strålar träffar jorden lagras dess energi i vatten, luft och mark. Vatten har bättre förmåga att lagra värme, vilket är anledningen till att bergvärme och sjövärme är mer effektiv än exempelvis en luftvärme.

Fördelen med att hämta energi från lagrad solvärme är att det är en aldrig sinande energikälla. Även när molnen täcker himlen skapas ny energi i mark och luft. Detta gör värmepumpar till ett miljövänligt alternativ till skillnad från exempelvis kärnkraft, olja och kolkraft vars råmaterial lagras under extremt långa perioder.

Med över 600 000 värmepumpar i Sverige har man teknisk sett sparat energi motsvarande två kärnkraftverk eller 1,5 miljoner kubikmeter olja. Den totala energiförbrukningen i Norden skulle minska med hela 43 procent om alla hushåll valde att värma upp hus och tappvatten med en värmepump.

Vill du vara med och minska energiförbrukningen samtidigt som du sparar pengar på dina värmeräkningar? Gör som 50 000 svenskar redan har gjort och beställ offerter via GreenMatch.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Miljöpåverkan beroende på typ av värmepump

Själva värmepumpen gör inga utsläpp i miljön, men installationen och driften av den kan påverka omgivningen.

 • Bergvärme hämtar energi från berggrunden och grundvattnet. Energibrunnen är ner till 200 meter djup och sänker bergets omgivande temperatur något. Därför måste det vara minst 20 meter mellan varje energibrunn. Här kan du läsa mer om nackdelarna: bergvärme nackdelar.
 • Vad är jordvärme? Den har sin värmekälla i ett mer ytligt jordlager. Kollektorslangen placeras på 100 till 150 centimeters djup vilket leder till en temperatursänkning i marken. Detta kan påverka växligheten där kollektorslangen är placerad.
 • Sjövärmen är placerad i vatten, vilket i sig inte påverkar sjöns ekosystem. Om slangen är överdimensionerad i förhållande till vattenvolymen kommer dock vattnets temperatur att sjunka, vilket kan påverka organismerna och de djur som lever i sjön.
 • Luftvärme orsakar en viss temperaturminskning i luften närmast värmepumpen, men detta innebär inga bestående temperaturförändringar eftersom denna typ av lagrad solenergi snabbt förnyas i jämförelse med värme som lagras i mark och vatten. Här kan du läsa mer om vårt test av luftvärmepumpar: luftvärmepump test.
Gräva för jordvärme

Miljöpåverkan från köldbärarvätskan och drift av värmepumpen

Potentiell materialåtervinning, användning och skrotning av värmepumpen är de delar som avgör hur miljövänlig värmepumpen är. Vid nyttjande av värmepump finns det i huvudsak två faktorer som kan innebära en negativ miljöpåverkan. Dessa är risken för läckage av köldbärarvätska samt eldriften av värmepumpen.

Läckage av köldbärarvätska

Moderna värmepumpar ska ha en inbyggd spärr som gör att max 5 liter köldbärarvätska kan läcka ut ur kollektorslangen. På den svenska marknaden finns idag inga köldmedier som påverkar ozonlagret, men de har en viss inverkan på växthuseffekten. Detta ska beaktas vid eventuellt läckage eller skrotning av värmepumpen. Genom att välja en värmepump med köldbärarvätska som har ett lågt TEWI-värde säkerställer du minimal påverkan på växthuseffekten.

Vad är TEWI?

TEWI står för Total Equivalent Warning Impact, vilket är ett värde som mäter direkt och indirekt påverkan på växthuseffekten från exempelvis köldbärarvätska. Som jämförelse har till exempel vattenkraft ett lågt TEWI-värde, medan kolkraft har ett högt värde och således stor inverkan på växthuseffekten.

Välj miljömärkt el

Eftersom alla värmepumpar drivs av el, så påverkar elens energikälla värmepumpens klimatpåverkan. Genom att själv installera solceller kan du garantera en miljövänlig drift av din värmepump. Alla har dock inte möjlighet till detta och därför bör du välja miljömärkt el för att minska din klimatpåverkan. Priserna för miljömärkt el är något högre än för andra typer av el, men med tanke på Sveriges låga elpriser är detta ekonomiskt försvarbart för de flesta hushåll.

Är du beredd att minska din klimatpåverkan och skaffa värmepump? Klicka bara på knappen nedan och fyll i formuläret för gratis offerter helt utan bindning.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Krav med hänsyn till miljö för borrning av energibrunn

Först och främst är det viktigt att personen som utför borrningen har utbildning och fördelaktigen är certifierad för energiborrning. Det är alltid du som ägare till fastigheten som har det yttersta ansvaret för att din värmepumpsanläggning inte innebär en miljörisk för natur eller andra boende i området.

Brunnsdjupet måste vara korrekt dimensionerat för att inte riskera att man tar ut mer energi ur borrhålet än vad som tillförs. Beroende på om borrningen sker i urberg eller i sedimentär bergart finns det ett par saker som ska tas i beaktning:

 1. Borrning i urberg kräver provtagning av salthalten i grundvattnet. Detta görs genom att kloridhalten i vattnet mäts och om det överstiger 100mg/liter vatten så ska detta noteras i brunnsprotokollet. Förhöjd salthalt innebär nämligen en risk för att saltet tränger ner i grundvattnet, vilket i sig innebär en påverkan på miljön.
 2. Borrning i sedimentära bergarter kan innebära att man stöter på grundvattenmagasin som ligger väldigt ytligt. För att förhindra risken för förorening, genom att ytvattnet tränger ner i grundvattnet, kan man behöva foderrör ner på ett större djup än vad som är den generella rekommendationen (minst 2 meter ner i berggrunden).

I Sverige består urberget ofta av gnejs eller granit medan kalksten är en typ av sedimentär bergart.

Borra för bergvärme

Miljöpåverkan från värmepumpen nära vattenskyddsområde

Värmepumpar innehåller brinevätska som vid läckage påverkar vattnets kvalitet. Därför är installation av jordvärme, sjövärme och bergvärme anmälningspliktigt enligt lag. Grundvattentäkter är mer känsliga för yttre påverkan än ytvattentäkter, men förutsättningarna för installation av värmepumpar ska hanteras från fall till fall.

Vattenskyddade områden måste prioriteras vad gäller installation av anläggningar som hämtar energi i området. Dricksvattnet är det viktigaste livsmedlet vi har och Sveriges dricksvatten har generellt sett väldigt god kvalitet. För att detta ska fortsätta vara ett faktum krävs det att varje kommun noga beaktar eventuell miljöpåverkan vid installation av värmepumpar.

Inom primära skyddszoner för grundvattentäkter är anläggningar som hämtar energi ur mark, berg och vatten förbjudna enligt lag. Ligger grundvattentäkten i en sekundär skyddszon ska tillstånd sökas, vilket även gäller inom en primär skyddszon för ytvattentäkter. Detta innebär att anmälan och tillstånd för installation av sjövatten kan vara svårare att få godkänt jämfört med anmälan för en jordvärmeanläggning. 

Tillstånd och anmälan om miljöfarlig verksamhet för värmepumpar

För installation av värmepumpar för energi som hämtas i mark, berg eller vatten krävs tillstånd från kommunens miljö- och hälsoskyddkontor, eller motsvarande. Vissa kommuner kräver ansökan om tillstånd för installation av luftvärmepumpar på grund av eventuellt störande buller.

Vill du överklaga eventuellt avslag från kommunen så kommer anmälan behandlas av Länsstyrelsen.

Varmepump _miljolag

Enligt förordningen SFS 1998:899 gäller följande för installation av markvärmepumpar:

Tillståndet som utfärdas av kommens miljö- och hälsoskyddskontor är giltigt i fem år förutsatt att installation av anläggningen påbörjas inom loppet av två år. Efter detta förfaller tillståndet och en ny anmälan måste göras. En ny anmälan ska göras vid förändringar av anläggningen som potentiellt kan ha en inverkan på människor och miljö.

För anläggningar med en större uteffekt än 10MW krävs anmälan om miljöfarlig verksamhet. För luftvärmepumpar med mer än 10 kg köldmedium krävs anmälan för köldmedieanläggning och årlig kontrollrapport till miljö- och hälsoskyddsnämnden i din kommun.

Som ovan nämnt kräver jord-, sjö- och bergvärmepumpar som ska installera inom området för skyddstäkt specifika tillstånd. För mer information bör du kontakta din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor.

Nu när du vet mer om värmepumpens miljöpåverkan kanske du vill beställa offerter och spara pengar på dina värmeräkningar.

Hitta ditt bästa erbjudande
Jämför snabbt 4 gratis offerter
 • Offerter från lokala installatörer
 • 100 % gratis och utan förpliktelser
 • Spara upp till 12400 kronor per år
FÅ OFFERTER NU

Det tar bara 30 sekunder

Earth globe icon
Optimera ditt hem och hjälp till med att rädda planeten
Earth globe icon
Ring oss för att få offerter
Vi ger dig vårt bästa erbjudande

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner

Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?

Bli vår partner