1.
Definition av Rotavdraget

Rotavdraget är en statlig skattesubventionering som omfattar arbeten av underhåll, reparationer, om- och tillbyggnationer av bostäder. Kortfattat innebär rotavdraget att du som köpare av en tjänst kan få 30 procent avdrag på arbetskostnaden. Under ett beskattningsår kan varje person få upp till 50 000 kronor i rotavdrag, förutsatt att personen betalar skatt motsvarande detta belopp. Reglerna för nuvarande rotavdrag infördes och godkändes av regeringen i januari 2016. Rotarbetet ska ske i eller i nära anslutning till en bostad som du äger och bor i. Bostaden får vara en fritidsbostad förutsatt att den är inredd som en funktionell bostad samt att du bor där under tiden för arbetet. Byggnaden måste vara registrerad som bostadsenhet och vara objekt för fastighetstaxering. Här får du svar på frågan: Var får rotarbete utföras?

Den sammanlagda skattereduktionen för rot- och rutarbeten får totalt uppgå till 50 000 kronor per person och år. Detta motsvarar alltså en arbetskostnad om 166 667 kronor. Andra skatteavdrag dras före rotavdraget, vilket innebär att du måste ha en viss inkomst per år för att kunna utnyttja rotavdraget fullt ut. Du kan räkna på att om du har en inkomst på 25 000 kronor före skatt, så har du också möjligthet att utnyttja hela rotavdraget.

Rot

2.
Kan jag få rotavdrag?

Köparen

 • Du måste vara minst 18 år under beskattningsåret.
 • Du måste äga fastigheten där arbetet ska utföras.
 • Du är den som betalat för arbete som godkänns enligt rotavdraget. Se “Kan jag få rotavdrag för installation av en värmepump?” Det går att omfördela mellan makar och sambor med gemensamma barn.
 • Du ska vara obegränsat skatteskyldig under beskattningsåret.

Fastigheten 

 • Måste vara din bostad vid arbetstillfället.
 • Ska vara minst fem år för att inte räknas som nybyggnation.

Utföraren

 • Måste inneha F-skattsedel.
 • Får inte vara en närstående släkting.
 • Läs mer under “För detta kan du inte få rotavdrag”.
3.
Hur mycket kan jag få i Rotavdrag?
Räkna med rotavdrag

Här kan du räkna ut hur mycket du kan få i preliminär skattereduktion för rotarbete. Rotavdraget ger dig rätt till 30 procent skattereduktion på arbetskostnaden för exempelvis installation av bergvärme, jordvärme och solceller.

Räkna med rotavdrag - steg för steg

 1. Fyll i om ni är en eller två ägare av bostaden.
 2. Hur mycket har ni sammanlagt fått i preliminär skattereduktion för rotarbete under pågående skatteår?
 3. Den totala kostnaden för installation och montering. Nu behöver du fylla i kostnader inklusive moms. Om du ännu inte har ansökt om offert på produkten som du vill installera, kan du göra det här på GreenMatch.
 4. Hur stor är materialkostnaden?
 5. Till vilken kostnad uppgår övriga kostnader, så som maskinkostnad och reseersättning.
 6. Arbetskostnaden beräknas genom att dra ifrån materialkostnader och övriga utgifter från totalkostnaden. Du kan bara få rotavdrag för arbetskostnaden.
 7. Preliminärt rotavdrag kan uppgå till max 50 000 kronor per person och år.
 8. Totalkostnaden efter rotavdrag är beräknat utifrån de uppgifter du givit. För att veta hur stor den exakta kostnaden efter rotavdrag kommer att bli, bör du kontakta din installatör.
1.

Ägare:

2.

Pris exkl. rotavdrag:

3.

Materialkostnad:

4.

Övriga kostnader, resor etc.:

5.

Utnyttjat rotavdrag under beskattningsåret:

6.

Vilken typ av rotarbete ska utföras?

4.
10 steg till rotavdrag

För att få rotavdrag måste du ha anlitat ett företag som utför rotarbete i anslutning till din fastighet. Rotavdraget dras av innan betalning för arbetet sker. Det är företagets ansvar att ansöka om ersättning för rotarbete. För att undvika missförstånd gällande rotavdraget kan du följa vår enkla lista. Denna inkluderar samtliga steg från val av värmepumpsinstallatör till godkänt rotavdrag. 

10steg

 1. Begär minst tre offerter från olika installatörer av värmepumpar. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret till höger.
 2. Välj det företag som du önskar utföra installationen.
 3. Informera företaget om att du vill ha skattereduktion enligt rotprogrammet.
 4. Villaägaren lämnar uppgifter om fastighetsbeteckning. Ägaren av bostadsrätt ska informera om bostadsrättsföreningens namn, organisationsnummer och lägenhetsbeteckning. Samtliga nyttjare av rotavdrag ska uppge namn och personnummer på de personer som ska använda rotavdraget.
 5. Skriv kontrakt med företaget som ska utföra installationen.
 6. Installationen utförs.
 7. Du mottar en faktura där skattereduktionen är avdragen.
 8. Företaget begär ersättning av Skatteverket, som betalar ut beloppet. Ansökan om ersättning ska skickas till Skatteverket senast den 31 januari året efter installationen genomfördes.
 9. Du mottar besked om preliminärt godkänt rotavdrag från Skatteverket.
 10. Uppge skattereduktion enligt rotavdraget i din kommande deklaration.
5.
Installationer godkända för rotavdrag

Här kan du räkna ut hur mycket du kan få i preliminär skattereduktion för rotarbete. Rotavdraget ger dig rätt till 30 procent skattereduktion på arbetskostnaden för exempelvis installation av bergvärme, jordvärme och solceller.

Den schablonmässiga arbetskostnaden är baserad på rimlig arbetstid för installation av värmepumpar. Om din installatör väljer att inte tillämpa schablonmässig arbetskostnad måste de specificera samtliga installations- och materialkostnader i fakturan.

Den schablonmässiga arbetskostnaden för markvärmepumpar är 35 procent av totalkostnaden. 

Den schablonmässiga arbetskostnaden för luftvärmepumpar är 30 procent av totalkostnaden.

Observera att materialkostnader och övriga utgifter är inte godkända för någon typ av skattereduktion. Du kan få rotavdrag för installation av värmepumpen, men inte för service eller reparation av densamma.

Du kan få rotavdrag för installation av en luftvärmepump. Detta gäller oavsett om det är en luft-vattenvärmepump, luft-luftvärmepump eller frånluftsvärmepump. Däremot kan du inte få rotavdrag på kostnaden för service av värmepumpen.

Exempel:

Per bor i ett enplanshus utanför Helsingborg i Skåne. Huset har vattenburna radiatorer och värms idag av elvärme. För att minska kostnaderna vill Per installera en luft-vattenvärmepump till en total kostnad av 95 000 kronor. Arbetskostnaden beräknas till 32 000 kronor. Eftersom värmepumpen installeras på husets tomt kan Per få 9 600 kronor i rotavdrag.  

Rotavdrag är godkänt för borrning och installation av bergvärme.

Exempel:

Johanna har installerat bergvärme i sin villa till en kostnad av 160 000 kronor. Av detta motsvarar arbetskostnaden 50 000 kronor. Johanna betalar 110 000 för material och maskiner, samt 35 000 kronor inklusive moms för arbetskostnaden efter rotavdrag. Den totala kostnaden för bergvärmen blir 145 000 kronor.

Grävning och installation av jordvärmepump är godkänt för avdrag enligt rotprogrammet. Detta förutsätter att grävning sker på fastighetens tomt och att du själv är ägare av tomten. Läs mer under “Hus på ofri grund”.

Exempel:

Margareta äger en fastighet med åkermark och vill gräva ner en kollektorslang för jordvärme i åkern. För att rotavdrag ska godkännas måste fastigheten vara taxerad som småhus. Är åkermarken taxerad som jordbruk har du däremot inte rätt till rotavdrag.

Den totala kostnaden för jordvärmeanläggningen blir 130 000 kronor, varav arbetskostnaden mosvarar 35 procent av detta. Margareta betalar 116 350 kronor efter rotavdrag för jordvärmeanläggningen.

Rotavdrag för montering av kollektorslang i sjö godkänns bara om du äger sjömarken och denna är belägen i anslutning till bostaden. Om du äger sjön är den schablonmässiga arbetskostnaden för installation av sjövärme 35 procent av totalkostnaden, vilket gäller för samliga typer av markvärmesystem.

Exempel:

Rikards bostad ligger i anslutning till en sjö, där du kan placera en kollektorslang som ska anslutas till en värmepump. Han äger inte sjön, men har fått tillstånd av ägaren att arrendera sjömarken. För detta beviljas inte rotavdrag. Rikard måste äga sjömarken för att få rotavdrag för montering av sjövärme. Däremot kan han få rotavdrag på arbetskostnaden för installationen av värmepumpen samt eventuell dikesgrävning på tomten.  

Vid installation av solceller finns två typer av subventioner som inte kan kombineras. Det ena är investeringsstöd av solceller, vilket idag motsvarar upp till 20 procent av den totala kostnaden för solcellssystemet. Den andra är rotavdraget som står för 50 procent av arbetskostnaden. Precis som med alla rotarbetet är kravet på huset att det är minst 5 år gammalt. Ansöker du om rotavdrag för solceller kan du alltså inte få investeringsstöd för solceller samtidigt. För investeringsstöd av solceller gäller följande: Solcellsstödet uppgår till högst 20 procent för privatpersoner, Stödberättigade kostnader får uppgå till högst 37 000 kr / kW exkl. moms, Maxbeloppet för solcellsstöd uppgår till 1,2 miljoner kronor per anläggning.

Exempel:

Bernt ska installera 5 kW solceller på sitt hustak i söderläge. Det totala kostnaden uppgår till 110 000 kronor inklusive installation. Om Bernt ställer sig i kö för solcellsstöd och får detta beviljat innebär det en subventionering på 20 procent av totalkostnaden. Väljer Bernt att utnyttja rotavdraget får han en skattesubventionering på arbetskostnaden av installation. Schablonvärdet för arbetskostnaden vid installation av solceller uppgår till 30 procent av totalkostnaden. Den totala kostnaden för solcellsinstallationen med beviljat solcellsstöd skulle uppgå till 88 000 kronor. Med rotavdrag kan den totala kostnaden uppskattas till 100 100 kronor, vilket motsvarar 91 procent av totalkostnaden. Observera att Bernt inte kan kombinera dessa två skattesubventioner, utan måste välja. Fördelen med rotavdrag är att det inte finns någon kö för beviljat rotavdrag, medan solcellsstödet ger en procentuellt högre reduktion av priset.

Du ansöker om solcellsstöd hos Länsstyrelsen, eller genom denna länk

Solfångare är en typ av solvärmeanläggning som vanligen monteras på yttertak. De liknar solceller, men är något tjockare eftersom de innehåller en vätska eller vakuumrör som absorberar solvärmen. Montering och installation av solfångare är godkänt som rotarbete. Sedan 2012 finns en schablonkostnad för arbetskostnaden vilken motsvarar 30 procent av totalkostnaden inklusive mervärdesskatt. Schablonkostnaden är beräknad utifrån underlag på arbetskostnader från Svensk Solenergi, som är en branschförening inom solenergi. Det finns tre typer av solfångarinstallationer: Solfångare med drivpaket Solfångare med drivpaket och varmvattenberedare eller ackumulatortank Solfångare med drivpaket och varmvattenberedare eller ackumulatortank och panna/värmepump Oberoende av typen av installation, är schablonkostnaden alltid densamma. Detta till trots att installationstyp 3 blir betydligt mer kostsamt jämfört med installationstyp 1.

Exempel:

Irja har en bergvärmepump som går att koppla till solfångare för att värma upp tappvatten och husets radiatorer. Solfångare och drivpaket ska kopplas till varmvattenberedare och bergvärmepump till en totalkostnad av 90 000 kronor. Arbetskostnaden beräknas till 30 000 av detta, varav 10 000 kronor kan dras av enligt roavdraget. Irja får betala totalt 80 000 kronor för installationen, förutsatt att hon uppfyller kraven för berättigat rotavdrag. 

Installation av pelletspanna är berättigat med rotavdrag. SBBA, Swedish Burner and Boilers Association, har tagit fram underlag för en schablonkostnad. Från och med 2010 är schablonkostnaden för arbetskostnaden vid installation av en pelletsanläggning är 24 procent av totalkostnaden.

Exempel:

Per ska byta ut sin gamla vedpanna till en pelletspanna. Totalkostnaden för installationen och pannan uppgår till 80 000 kronor, varav 19 200 kronor räknas som arbetskostnad. Genom att använda sig av rotavdraget kan Per spara 5 760 kronor, förutsatt att han betalar full skatt och inte har använt mer än 44 240 kronor till rotavdrag under taxeringsåret. Efter rotavdrag blir kostnaden för pelletsanläggningen totalt 74 240 kronor.

Isoleringsrenoveringar kan innefatta allt från byte av fönster till tilläggsisolering av vinden. Ett bristfälligt isolerat hus kan ha värmeläckage på upp till 70 procent av den totala värmetillförseln. Detta innebär att 70 procent av värmen som går in i huset fortsätter ut genom bland annat väggar, ventilation, fönster och taket. Tilläggsisolering ger därför möjlighet till kostnadsbesparingar på lång sikt och arbetskostnaden är godkänt för rotavdrag.

Exempel:

Eva märker att ytterväggen i vardagsrummet är väldigt kall och beslutar sig för att anlita en firma som kan isolera väggen utifrån. Det visar sig att isoleringen i väggen har sjunkit ihop och därför måste ersättas med ny isolering. Kostnaden för tilläggsisoleringen uppgår till 30 000 kronor, varav 18 000 kronor motsvarar arbetstid som berättigar 30 procent rotavdrag. Eva betalar därför 24 600 kronor för isoleringen till firman.  

Montering och byte av ventilation ger rätt till rotavdrag förutsatt att huset är mer än fem år gammalt samt att övriga krav för rotarbete uppfylls. Det finns ingen schablonkostnad för hur stor del av totalkostnaden som utgör arbetstiden.

Exempel:

Janne ska byta ut sin villas ventilationssystem till ett FTX-system som återvinner ventilationsluften. Priset inklusive installationskostnader är 100 000 kronor, varav arbetskostnaden uppgår till 40 000 kronor. Janne kan därför få 12 000 kronor i rotavdrag och betalar 88 000 kronor totalt för installation och material.

6.
Var får rotarbete utföras?

Arbetet får utföras i eller i nära anslutning till bostaden som du bor i. Detta gäller även garage, förråd och tvättstuga. Bor du i ett flerfamiljshus eller en bostadsrätt, så kan du dock inte få rotavdrag för gemensamma utrymmen så som trappuppgång, entré eller tvättstuga. Om du äger flera bostäder - exempelvis en villa och en sommarstuga - så måste du vid tillfället för arbetet kunna bevisa att du bor där. Sommarstugan måste således renoveras eller byggas om under den tiden på året då du verkligen vistas där.

01.

Rotar 01

Din permanenta bostad
02.

Rotar 02

Ditt fritidshus
03.

Rotar 03

Garage, förråd eller tvättstuga i anslutning till bostaden.
04.

Rotar 04

Din andel av bostadsrätt eller flerfamiljshus.

Förutsättningen är att bostaden måste ha grundläggande bekvämligheter för att räknas som bostad. Fastigheten måste vara äldre än fem år för att du ska kunna utnyttja rotavdraget. Om du byggt ett hus som färdigställdes i februari 2008 kan du få skattereduktion enligt rotavdraget tidigast år 2014. För andra ägandeförhållande och bostadsrätter finner du mer information i stycket nedan. Ditt hus måste inte ha ett taxeringsvärde för att du ska vara berättigad rotavdrag, men du måste ha lämnat information om detta i föregående fastighetsdeklaration.

Särskilda Regler

Rotavdrag för hus på ofri grund

Du kan få rotavdrag för arbete som görs på byggnaden, men inte för arbete på tomten.

Exempel: Vid installation av bergvärme kan du få rotavdrag för installationskostnaden av radiatorer och bergvärmepumpen inomhus. Du kan inte få rotavdrag på kostnaden för borrning av energibrunn, installation av kollektorkrets eller dikesgrävningen fram till huset.

Rotavdrag för bostadsrätter

Du kan endast få rotavdrag för det arbete som sker inom bostaden, om du inte äger marken utanför. Vill du således installera en luftvärmepump på din balkong, en ovanlig, men möjlig situation, kan du inte få rotavdrag för detta.

Rotavdrag för specialenheter

Du kan få rotavdrag om du i fastighetsdeklarationen uppgett att byggnaden inte längre ska användas som specialenhet. Du måste dessutom använda bostaden som privatbostad. Prästgårdar kan vara registrerade som specialenheter. Är huset inrett som boende kan du omregistrera byggnaden som bostadsenhet.

7.
För detta kan du inte få rotavdrag

 Om du inte betalat för rotarbetet

Du kan inte få rotavdrag för arbete som inte själv har betalat för. 

Närstående släktingar kan inte utföra rotarbete

Till dina närstående släktingar räknas:

 • Make/maka, eller före detta makar som fortfarande bor tillsammans eller som har gemensamma barn.
 • Föräldrar
 • Mor- och farföräldrar
 • Barn, barnbarn, barnbarnsbarn eller någon av dessas make/maka
 • Syskon, deras make/maka eller barn

Här kan du inte få rotavdrag

 • Hotell, pensionat eller vandrarhem kan aldrig räknas som boende. 
 • Om du hyr ut din bostad under tiden arbetet utförs, eftersom du då inte använder bostaden. 
 • Om du själv inte äger bostaden. 

Dold äganderätt

Om du har dold äganderätt på en bostad, så kan du inte få rotavdrag. Dold äganderätt kan förekomma om flera personer förvärvar en bostad. Det kan till exempel förekomma mellan syskon om en ensamvarande förälder går bort. Du kan däremot få avdrag för rutarbeten trots dold äganderätt. 

8.
Utförarens rättigheter & skyldigheter

 Som kund har du rätt till rotavdrag enligt vissa regler. På samma sätt har även utföraren av arbetet, exempelvis installatören av en värmepump, rättigheter och skyldigheter vid utfört rotarbete. 

 1. Företaget kan begära ett särskilt intyg från Skatteverket som visar till vilken summa du blivit beviljad rot- eller rutavdrag under det senaste året.
 2. Företaget kan i kontraktet skriva att du som köpare är skyldig att betala återstående belopp om Skatteverket inte beviljar utbetalning av överenskommet belopp. 
 3. Var alltid sanningsenlig när du lämnar uppgifter till installatören gällande preliminärt skatteavdrag enligt rotarbete. 

Företaget som installerar värmepumpen begär resterande 30 procent av arbetskostnaden från Skatteverket. För att detta ska vara möjligt måste företaget vara registrerat med F-skattesedel. Ansökan ska vara inskickad senast den 31 januari året efter installationen genomfördes. Om arbetet skedde i november 2014, ska ansökan vara inkommen och registrerad senast den 31 januari 2015. 

9.
Fusk med rotavdrag

Tyvärr finns det företag som tar orimligt högt pris för arbetskostnaden för att kunderna ska kunna få mer rotavdrag. I fakturan sänks materialkostnaden och arbetskostnaden höjs. Detta är för att totalkostnaden ska anses rimlig. Denna typ av fusk är vanligast bland företag som i offerten ger ett paketpris, där alla kostnader är inkluderade.

Skattefusket snedvrider konkurrensen mellan installatörer, eftersom vissa företag då kan erbjuda billiga lösningar som till stor del är skattefinansierade, vilket inte är syftet med rotavdraget. För att komma ifrån problematiken med fusk gällande rotavdraget, infördes år 2009 en schablonberäkning för arbetskostnaden vid installation av värmepumpar. Schablonkostnaden är framtagen och godkänd av Skatteverket i samarbete med Svenska Värmepumpföreningen.

För vätske-vattenvärmepumpar, så som bergvärme, jordvärme och sjövärme, är schablonberäkningen för arbetskostnaden 35 procent av den totala kostnaden. 

Under 2013 kontrollerade Skatteverket ett 80-tal värmepumpföretag gällande ersättning för rotarbeten. Kontrollen visade att 30 procent av företagen använder den schablonmässiga beräkningen. Det bevisades också att 52 procent av alla företag hade redovisat en orimligt hög arbetskostnad och låg materialkostnad. Under året har Skatteverket krävt totalt 1 500 000 kronor i återbetalning från företag som anses ha fuskat med beräkningen. Återbetalningskraven fastställs efter prövning i domstol. 

Det är möjligt för värmepumpsinstallatören att redovisa en arbetskostnad som överstiger 30 respektive 35 procent av den totala arbetskostnaden. För att detta ska godkännas krävs en detaljerad specifikation gällande samtliga kostnader i samband med installationen. Här kan du läsa mer om utförarens rättigheter och skyldigheter.

För luftvärmepumpar, så som luft-vattenvärmepumpar, luft-luftvärmepumpar och frånluftsvärmepumpar, är den schablonmässiga arbetskostnaden 30 procent.  

10.
Frågor & svar om rotavdraget

Vem är ansvarig för att rotavdraget godkänns?

Det är företaget eller personen som utför arbetet, utföraren, som ansöker om ditt preliminära rot-  eller rutavdrag. Utföraren får anmäla hos Skatteverket att denne vill ha en utbetalning för arbetet som gjorts hos dig som kund. Det slutgiltiga skatteavdraget avgörs när din inkomstdeklaration har godkänts.

Exempel:

ManMats har fått en luft-vattenvärmepump från företaget Värmepump AB installerad. Värmepump AB ansvarar för att skicka in ansökan om rotavdrag. Mats ansvarar för att hans inkomst är tillräcklig för full tillgång till rotavdraget samt hur stor andel av sitt årliga rotavdrag som han har förbrukat.

Min bror äger en firma som installerar bergvärmepumpar. Kan jag få rotavdrag om hans anställda personal installerar värmepumpen?

Om du har en närstående släkting som äger en VVS-firma och dessa installerar värmepumpar, så är det möjligt med rotavdrag. Förutsättningen är att det är någon av din närståendes anställda som fysiskt utför själva arbetet.

Exempel:

WomanAnnas bror Jon äger ett företag som utför installationer av bergvärme. För att Anna ska få rotavdrag måste Jon anlita någon av sina anställda vid installationen.

Jag äger ett företag som säljer och utför installationer av luftvärmepumpar. Kan jag får rotavdrag om jag anlitar en av mina anställda för att utföra uppdraget?

Äger du själv en VVS-firma kan du dock inte låta en av dina anställda utföra jobbet och samtidigt få rotavdrag för arbetet. Detta beror på att du som innehavare av enskild firma inte kan fakturera till dig själv. Fakturering krävs enligt fakturamodellen för att Skatteverket ska kunna utföra en återbetalning. Står verksamheten i bolagsform kan du få en skattereduktion. Då finns det nämligen två parter; du och ditt bolag.

Exempel:

ManBörje äger ett VVS-företag som är registrerat som aktiebolag. Han vill anlita sin anställde installatör Jan för installation av en luft-luftvärmepump i Börjes sommarhus. Börje kan få rotavdrag för detta eftersom verksamheten är ett bolag, under förutsättning att installation sker under den tid på året då Börje vistas i sommarhuset.

Kan jag få rotavdrag för bergvärme innan mitt hus är färdigbyggt?

Om det i fastighetstaxeringen står att ditt hus är under uppförande, räknas allt arbete som uppförandearbete fram till det datum huset är färdigbyggt. Du kan inte rotavdrag för denna kostnad.

Exempel:

ManVill du ha rotavdrag för kostnaden av installation av bergvärme, så ska detta ske efter att huset är uppfört och registrerat som färdigställt som boende. Detta kan också vara lämpligt när det gäller installation av bergvärme, jordvärme eller sjövärme, eftersom det är svårt att beräkna årlig energiförbrukning innan du bott i huset under en tid.

Kan jag få rotavdrag för att återställa tomten efter grävning av jordvärme?

Vid grävning för jordvärme kan tomtens markyta förändras till det sämre. Du kan få skattereduktion om arbetet för återställning sker inom sex månader från det datum som grävningen för jordvärmen utfördes. Det är enbart arbetskostnaden som berättigar rotavdrag. Kostnader för maskin eller jord inkluderas inte i skattereduktionen.

Exempel:

ManArne grävde för jordvärme i mars 2014. Under sommaren märker han att tomten har fått en väldigt ojämn yta och måste därför anlita en grävningsfirma för att återställa tomten. Arbetet för grävningen måste faktureras innan november 2014 för att rotavdraget ska gälla. Arne får inte rotavdrag för maskinkostnaden, endast för arbetskostnaden.

Hur kan jag bevisa att jag betalar tillräckligt mycket skatt för att få rotavdrag?

På Skatteverkets hemsida kan du använda en e-tjänst för att ta reda på hur stor andel av ditt årliga rotavdrag som utnyttjats. På sidan kan du spara och ladda ner ett intyg som visar hur stor andel av rot- eller rutavdraget som du utnyttjat under året. Du kan även få intyget hemskickat om du ringer till Skatteverket. Observera att intyget inte är en garanti för att du ska bli godkänd för skattereduktion enligt rot.

Exempel:

WomanNina ska installera sjövärme på sin lantgård. Firman som ska göra installationen begär ett intyg som visar om hon är berättigad att få rotavdrag. Nina har e-legitimation som hon laddad ner från sin bank och kan med denna logga in på Skatteverkets e-tjänst. Där sparar hon och laddar ner intyget som visar hur stor del av hennes årliga rotavdrag som utnyttjats.

Vad händer om jag begär för mycket i skattereduktion?

Skatteavdrag för rot- och rutprogrammet görs efter andra skatteavdrag är avräknade. Om resterande belopp av vad du ska betala i skatt inte täcker ditt preliminära rotavdrag blir du återbetalningsskyldig.

Exempel:

ManGöran har ansökt om rotavdrag för 30 000 kronor i samband med installation av bergvärme. När samtliga skatter är betalda finns enbart 27 000 kronor kvar på den slutliga skatten som Göran kan använda för rotavdraget. Göran blir då skyldig att återbetala resterande 3000 kronor till installatören av bergvärmen. Observera att företaget som utfört installationen kan lägga på extra kostnader för detta.

Kan jag få rotavdrag för installation av värmepump i mina föräldrars hus?

Det är möjligt att få rotavdrag för arbete i dina föräldrars hus om det är du som betalat för arbetet. Det förutsätter dessutom att du äger eller delvis äger bostaden.

Exempel:

WomanLisa äger tillsammans med sin mor en villa som modern disponerar. De vill installera en värmepump för att minska uppvärmningskostnaderna. Eftersom Lisa betalar mer skatt än sin mor, vill de att Lisa ska stå som kund för rotarbetet. För att de ska få rotavdrag krävs att Lisa betalar för installationen av värmepumpen.

Vad kan jag göra vid misstanke om att företaget jag anlitat fuskar med rotavdraget?

Om du misstänker att ett företag utnyttjar rotavdraget på fel sätt, kan du tipsa Skatteverket. Du kan lämna tipset anonymt, men tänk på att företaget du anmäler får läsa vad du skrivit. För att tipsa om skattefusk behöver du även företagets namn och organisationsnummer. Tipsa Skatteverket.

Exempel:

ManÅke har ansökt om en offert på bergvärme. När han läser offerten kan han se att den totala kostnaden uppgår till 120 000 kronor. Av dessa står 18 000 kronor som rotaavdrag. Det skulle innebära en total arbetskostnad på 60 000 kronor, vilket motsvarar 50 procent av totalkostnaden för installationen. Eftersom den schablonmässiga arbetskostnaden är beräknad till 35 procent av den totala installationskostnaden, fattar Åke misstankar om att det rör sig om fusk med rotavdraget.

11.
Abc för rotavdrag

B

Beskattningsår

Det år du tjänar en viss inkomst. I Sverige räknas beskattningsåret vanligen från 1 januari till den 31 december. 

B

Bostadsenhet

Beteckningen för en fastighet inrättad som bostad. Den ska bestå av minst 1 rum och kök eller 1 ½ rum med kokvrå.  

F

Fastighetsavgift

Betalas för alla fastighetsägare av bostäder som är äldre än 5 år.

F

Fastighetsdeklaration

Ska skickas in vart sjätte år, eller inför fastighetstaxering, till Skatteverket. Detta dokument skickas vanligen ut av Skatteverket. Om du behöver en ny deklarationsblankett ska du kontakta Skatteverket.

F

Fastighetstaxering

Om Skatteverket redan innehar information om fastigheten kan de sända dig ett “Förslag” på fastighetstaxering. Anser du att uppgifterna fortfarande stämmer, behöver du inte skicka in en fastighetsdeklaration.

F

F-skattesedel

Kan ansökas av de som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Som kund innebär detta att du inte behöver betala sociala avgifter vid fakturering från företag som innehar en F-skattsedel. På Skatteverkets hemsida kan du se om företaget du anlitat betalar F-skatt.

M

Marknadsvärde

Det sannolika priset på den allmänna marknaden vid försäljning av fastigheten.

O

Obegränsat skatteskyldig

När du betalar skatt i Sverige för samtliga inkomster. Du måste bo eller till största del befinna dig i Sverige. Har du delad inkomst mellan Sverige och utlandet, kan du läsa mer om detta hos Skatteverket.

S

Småhus

Byggnad med en eller två bostäder. Detta inkluderar till exempel friliggande villor, radhus, kedjehus, sommarstugor och parhus.

S

Specialenhet

Beteckningen för en fastighet med tillhörande tomtmark som används för samhällsnyttigt ändamål. Specialenheter är berfriade från skatter och avgifter.

T

Taxeringsvärde

Taxeringsvärdet motsvarar 75 procent av marknadsvärdet på fastigheten under de senaste två åren från och med fastighetstaxeringen genomfördes.

V

Värdeår

Vanligen samma år som huset färdigställdes.