Jämför pris och offerter på värmepumpar
Värmepumpar - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Beställ offerter
1/5
Omnämnda i:
Byggahus
Svd
Expressen
Senast uppdaterad: 8 mars 2021

Värmepump i Göteborg

Göteborgs stad har som mål att ligga i framkant inom hållbarhet, miljö, och klimatfrågor. Ett viktigt steg på vägen mot en grönare stad är att hushållen värms upp på ett energisnålt och klimatsmart sätt. För Göteborgs villaägare finns goda möjligheter att göra besparingar med både bergvärme, jordvärme och luft-vatten väremepump. Gemensamt för dessa värmepumpar är att de kräver ett vattenburet värmesystem i form av radiatorer eller golvvärme. 

En värmepump är skonsam för både miljön och plånboken. Den som installerar en värmepump påverkas mindre av prisvariationer på elmarknaden och reducerar samtidigt sin påverkan på klimatet. Värmepumpen använder nämligen det värmeöverskott som solen producerar, detta är en garant för klimatvänlig och förnybar uppvärmning.

Vill du införskaffa en värmepump kan du fylla i vårt formulär ovan på denna sida. Då beställer du upp till 4 offerter på värmepumpar, helt gratis och utan förpliktelser. Vi vill göra det enkelt och billigt för dig att värma upp ditt hem, samtidigt som du sparar på vår miljö!

Värmepump i Göteborg

Klimatet för värmepumpar i Göteborg

Jordvärme och bergvärme kan kopplas till samma typ av värmepump, de geografiska och geologiska förhållandena avgör vilket system som är mest effektivt. Göteborgs kustnära läge, med en relativt jämn och mild temperatur, lämpar sig väldigt bra för jordvärme, bergvärme och luft-vattenvärmepump.

Med en årsmedeltemperatur på cirka 8 grader minskar behovet av att komplettera med direktverkande el – så kallad spetsvärme – som tillförs vid låga temperaturer. Ett milt klimat är också en förutsättning för att uppnå hög effekt med jordvärme och luft-vattenvärmepump. Bergvärme är däremot mindre temperaturkänsligt.

1 2 3 4 5 6

Bergvärme i Göteborg

Det kustnära läget till trots består Göteborgs berggrund mestadels av solida berggrunder som har en god värmeledningsförmåga, vilket har positiv inverkan på effektiviteten i värmepumpen. Ett bergvärmesystem använder den solenergi som finns lagrad i berggrunden. Värmen transporteras upp till värmepumpen via ett aktivt borrhål.  Att installera bergvärme är något dyrare jämfört med andra värmepumpar, å andra sidan kan bergvärme generera en väldigt hög energibesparing.

Bergvärme har en hög effekt oavsett årstid och utomhustemeperatur. En bergvärmepump kan ha ett SCOP-värde på cirka 4, vilket innebär att bergvärmen på årsbasis generar fyra gånger mer energi än vad som går åt för driften av värmepumpen. Även vid en högre installationskostnad kan bergvärme ha en återbetalningstid på cirka 8 till 10 år.

Det är svårt att uppskatta den exakta kostnaden för att installation och montering, de lokala förutsättningarna har stor inverkan på både material- och arbetskostnaden. Dessutom påverkas priset av modellen på värmepumpen. Med detta sagt brukar slutpriset landa mellan 100 000 och 150 000 kronor. 

Tillstånd från Miljöförvaltningen

Innan borrningsarbetet påbörjas måste du ha ett beviljat tillstånd från Göteborgs stad. Anledningen är att Miljöförvaltningen vill försäkra sig om att borrningen inte orsakar skador på avlopp eller grundvatten. Ansökan ska skickas till Miljöförvaltningen i god tid före planerad borrning. Ansökningstiden är i normala fall 4 till 6 veckor. Till ansökningsblanketten ska du bifoga en karta i skala 1:400 där borrhålet märks ut tillsammans med närliggande energi-, vatten- och avloppsbrunnar.

I blanketten efterfrågas information om värmepumpens modell och effekt, mängden köldmedium, uppgifter om borrfirma, antal borrhål, med mera. Ta hjälp av entreprenören för att besvara dessa frågor korrekt. Miljöförvaltningens avgift för handläggning uppgår till 3 600 kronor. Om din ansökan måste kompletteras debiteras en tilläggsavgift på 1020 kronor per timme.

När bergvärmen utvinns sker en viss urlakning av värmen i berget. Därför bör avståndet mellan två borrhål inte understiga 20 meter eftersom att de båda värmesystemen då kan stjäla värmen från varandra. Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad kommer kontakta de grannar som kan anses berörda av borrningen. Om du vill ha en snabbare ansökningsproceess bör borrhålet vara placerat minst 10 meter från din fastighetsgräns.

Jordvärme i Göteborg

Jordvärme fungerar på ett liknande sätt som bergvärme, den avgörande skillnaden är att jordvärme alstrar solvärmen som finns lagrad cirka en meter ner under markytan. För att utvinna värmen från jorden grävs en kollektorslang ner på tomten eller på närliggande åkermark. För nergrävning av kollektorslangen krävs i vanliga fall en tomtyta på cirka 400 kvadratmeter. Ytan kan vara större eller mindre beroende på värmepumpens storlek samt jordens förmåga att leda värme.

Precis som bergvärme lämpar sig jordvärme för hushåll med en energiförbrukning på mer än 20 000 kWh per år. Med rätt förutsättningar och en rätt dimesionerad värmepump brukar den årliga besparingen hamna från 10 000 upp till 14 000 kWh per år.

Den totala kostnaden för grävning, värmepump och injustering är något lägre än bergvärme, räkna med en kostnad mellan 80 000 och 130 000 kronor beroende på material- och arbetskostnad samt värmepump. Med en totalkostnad på 100 000 kronor och ett hus med normalt energibehov blir återbetalningstiden för jordvärme ungefär 8 år.

Regler och tillstånd för jordvärme i Göteborg

Tillstånd för jordvärme går att söka via hemsidan för Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad. Till ansökan ska en karta bifogas där det framgår var kollektorslangen kommer grävas ner. Ta hjälp av din grävfirma för att vara säker på att blanketten är korrekt ifylld. Kontakta Miljöförvaltningen för mer information om regler och tillstånd. Generellt gäller följande riktlinjer för grävning:

  • Minst 20 meter till näramste vattentäkt.
  • Minst 2 meter till näramste avloppsanläggning.
  • Kollektorslangen ska läggas minst 1 meter ner i jorden. 
  • Kollektorslangen ska läggas slingrande med minst 1,5 meters mellanrum.

Luft-vattenvärmepump i Göteborg

En luft-vattenvärmepump använder utomhusluften som värmekälla. Via en värmepumpens kompressor hettas den alstrade värmen upp och cirkulerar sedan ut i fastigheten via det vattenburna uppvärmningssystemet. Till skillnad från jordvärme och bergvärme kräver luft-vattenvärme varken grävning eller borrning och orsakar därför minimal åverkan på miljön och fastigheten.

Effekten i en luftvattenvärmepump är något lägre än jordvärme och bergvärme. Därför är luft-vatten optimalt för hushåll med ett energibehov som är lägre än 20 000 kWh per år. Luft-vattenvärmepumpen har lägre effektivitet vid låga temperaturer, under kalla vinterdagar behöver värmepumpen kompletteras med direktverkande el.

Kostnaden för en luft-vattenvärmepump avgörs av husets energibehov, ett större energibehov kräver en större och generellt sett dyrare värmepump. Ett komplett luft-vattenvärmesystem kan kosta från 60 000 upp till 110 000 kronor. Här kan du läsa mer om luft-vattenvärmepumpens kostnadsbesparing och miljöfördelar.

Beställ offerter

Energimyndigheten rekommenderar att du plockar in offerter från minst tre leverantörer. På GreenMatch beställer du upp till 4 offerter helt gratis genom att fylla i vårt kontaktformulär ovan på denna sida. Inga förpliktelser medföljer. På så vis kan du i lugn och ro gå igenom offerterna och sedan bestämma dig för vilken som passar dig bäst.

Beställ offerter på värmepumpar

Fyll i formuläret på bara en 1 minut

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till fyra offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?