För ett grönare Sverige - ett hus i taget
Omnämnda i:
ByggahusSvdExpressen
Senast uppdaterad: 2 december 2022

De 5 mest förorenande industrierna – Och vad de gör åt det

Skräphög & bilar.

Enligt en artikel i Lancet orsakade miljöföroreningar 9 miljoner dödsfall i världen under 2019.

Globaliseringen har gjort det möjligt för industrier att expandera, vilket innebär att transportkedjorna numera är mycket mer vidsträckta och att produktionsnivåerna har skjutit i höjden. Detta har förvärrat nivåerna av föroreningar, klimatförändringar och negativa effekter på människors hälsa som är kopplade till dessa industrier.

I den här artikeln har vi identifierat de 5 mest förorenande industrierna baserat på de nivåer med växthusgasutsläpp som uppmättes under 2019. 

Utsläpp per sektor.

Vi är också intresserade av att förstå vad dessa industrier gör för att minska koldioxidutsläppen, minska föroreningsnivåerna och för att på ett hållbart sätt förvalta de resurser som de använder sig av. 

I de flesta fall är vissa tekniker på väg att bli industristandarder förutsatt att stödjande politik och betydande investeringar genomförs.

Det är också uppenbart att branscherna är sammankopplade. Detta innebär att gemensamma frågor som energianvändning i alla branscher är kopplade till användandet av fossila bränslen. Därför skulle övergångsåtgärder, eller nationella mål, som minskar användningen av fossila bränslen påverka de flesta branscher. 

Vår strategi

För att mäta föroreningsnivåerna har vi analyserat nyckelindikatorer som är relaterade till alla, eller några, av dessa industrier. Dessa inkluderar:

 • Utsläpp av växthusgaser 
 • Koldioxidutsläpp 
 • Förlust av biologisk mångfald 
 • Vattenstress 
 • Dödsfall
 • Avfallsnivåer

CO2, CO2eq eller GHG?

Växthusgaser absorberar och avger värme, vilket sedan värmer planetens yta, det vill säga global uppvärmning. Växthusgaser förekommer naturligt, men industriell verksamhet som avskogning eller förbränning av fossila bränslen ökar utsläppen av växthusgaser, vilket snabbt påskyndar den globala uppvärmningen. 

Utsläppen av växthusgaser mäts i koldioxidekvivalenter (CO2eq). Detta innebär att andra gaser än koldioxid samlas i en enhet, baserad på den mängd koldioxid som skulle orsaka motsvarande global uppvärmningseffekt. Andra exempel på utsläpp av växthusgaser är metangas (CH4) och dikväveoxid (N2O). 

Koldioxid är den vanligaste växthusgasen som släpps ut och står för cirka 74 procent av de totala utsläppen, enligt Our World In Data. Därför mäts ofta koldioxidutsläppen ensamma. I denna artikel har utsläpp av koldioxid och växthusgaser inkluderats. 

Olika typer av föroreninga

Koldioxid- och växthusgasutsläpp är effektiva mått på den globala uppvärmningen, men detta är inte den enda indikatorn på föroreningar. Därför kommer vi att titta på effekterna på luft, vatten och mark för att förstå omfattningen av föroreningarna från dessa industrier. 

Luftföroreningar

Luftföroreningar är den allvarligaste typen av föroreningar med tanke på den fara som luftföroreningar (som koldioxid, metan och partiklar) utgör för människors hälsa och den globala uppvärmningen. 

Enligt Världshälsoorganisationen WHO har 7 miljoner dödsfall per år kopplats till luftföroreningar. Luftföroreningar har visat sig påverka bland annat spädbarnsdödligheten, andningsstörningar och psykiska störningar.

Luftföroreningar är mest utbredda i stadsområden, vilket framgår av smognivåerna, men giftiga partiklar kan hittas även i de mest lantliga områdena. 99 procent av världens befolkning andas för närvarande luft som överskrider WHO:s riktvärden för föroreningar. Människor som bor i låg- och medelinkomstländer är de mest drabbade.

Vattenföroreningar

Vattenförorening är förorening av olika typer av vattendrag eller vattenansamlingar. Vattenföroreningar försämrar vattenkvaliteten, vilket påverkar människors och ekosystemets hälsa.  

Vanliga föroreningar är ämnen och kemikalier från jordbruket, utlakade föroreningar från deponier, giftiga färgämnen och mikroplaster från avfall eller oljeföroreningar från industriutsläpp.

Förekomsten av mänskligt och animaliskt avfall i våra vattendrag är en viktig orsak till folksjukdomar som kolera och tyfus. Vattenföroreningar skadar också det marina livet, vilket har följdeffekter som påverkar hela ekosystem. 

Eutrofiering, eller övergödning, uppstår också när rester från jordbruk och industri förorenar vattendrag och orsakar syrebrist. Detta leder till att havs- och växtlivet svälter ihjäl och orsakar döda zoner. 

Konsekvenser för människors hälsa: sjukdomar som kolera och tyfus. 

Eutrofiering: Närvaron av industrirester i vattnet sänker syrehalten och svälter havs- och växtlivet. 

Kemisk förorening och förorening med tungmetaller. 

Marint avfall svälter eller kväver det marina livet. 

Försurning av haven: haven absorberar koldioxid från atmosfären, vilket förändrar pH-värdet och påverkar det marina livet och näringskedjorna. 

Föroreningar i marken

Marken förorenas av jordbruksrester, som gödsel och bekämpningsmedel, industriavfall, som tungmetaller och avfall från städer. 

Föroreningar i marken förstör den biologiska mångfalden, förorening av vattenmagasin och utarmning av näringsämnen. Vanliga jordbruksmetoder, som monokultur, leder till jorderosion som i stort sett är oåterkallelig och har katastrofala effekter på det globala livsmedelssystemet och klimatförändringarna. 

1. Byggnader (Värme och el)

Energi i bostads- och affärsbyggnader ger värme, kyla och elektricitet. Energimixen består vanligtvis av kärnkraft, förnybara eller fossila bränslekällor. 

År 2019 utgjorde fossila bränslen – som naturgas, olja och kol – fortfarande över 80 % av den globala energiförsörjningen. 25 % av de koldioxidutsläpp som producerades vid förbränning av dessa fossila bränslen användes för värme och el i byggnader. Detta placerade det före transport- och tillverkningsindustrin i båda fallen. 

Elproduktion i värmekraftverk är en annan stor källa till föroreningar och klimatförändringar. År 2021 kom 64 % av den globala elmixen från termisk kraftproduktion, varav en betydande andel används för att driva byggnader. 

Termiska kraftverk släpper ut enorma mängder kväveoxider, koldioxid och andra skadliga föroreningar. Dessa kraftverk är också stora förorenare av vatten och mark. 

När till exempel avloppsvatten släpps ut i vattendrag störs ekosystemen på grund av förändringar i vattentemperaturen. Giftiga komponenter i avfallet dödar också marint liv eller påverkar växtlivet.

Byggnader utsläpp.

IEA (2021), Greenhouse Gas Emissions from Energy Data Explorer: https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/greenhouse-gas-emissions-from-energy-data-explorer
IEA (2021), Key World Energy Statistics 2021: https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2021
United Nations, Facts and Figures: https://www.un.org/en/actnow/facts-and-figures

Med den teknik som finns tillgänglig idag är det möjligt att byta till alternativa energikällor för värme och el. 

Det bästa alternativet för uppvärmning med låga koldioxidutsläpp är i de flesta fall att installera en värmepump. Olika lösningar passar dock olika bra för olika byggnader. Detta beror vanligtvis på platsen, storleken och tillståndet. 

Därför förväntas en kombination av ny teknik ersätta traditionella former av värme i byggnader. Andra alternativ med låga koldioxidutsläpp är uppvärmning med biomassa, ”grön” vätgas eller solvärmesystem för varmvatten. 

Kostnaden för att installera en värmepump är fortfarande den främsta utmaningen för att säkerställa en utbredd användning. För närvarande kostar en traditionell gaspanna betydligt mindre i början och kommer därför att tilltala fler husägare. 

Dessutom kan installationen av en värmepump kräva att man först gör betydande energieffektivitetsförbättringar. Detta innebär att många befintliga byggnader måste genomgå en ombyggnad, vilket bara ökar de totala kostnaderna. 

Regeringar och branschaktörer kan hjälpa värmepumpar att bli mer kommersiellt gångbara med följande åtgärder: 

 1. Minimistandarder för energiprestanda i alla byggnader.
 2. Statliga finansieringssystem för att hjälpa till att täcka kostnaderna.
 3. Omdirigering av investeringar från energiintensiva eller fossilbränslebaserade byggprojekt.

Förnybar el kan tillhandahållas genom installation av solpaneler i hemmet. När de väl är installerade ger de förnybara energikällorna en gratis förnybar elförsörjning till en byggnad. Av de sammanlagda energikällorna så utgjorde förnybara energikällor 26 % av den globala försörjningen 2019. 

Förnybar elkapacitet inom elmixen har dock stadigt nått nya rekord år efter år. Enligt Internationella energiorganet (IEA) kommer den förnybara elkapaciteten att öka med 60 % från 2020 års nivåer fram till 2026. Detta kommer att motsvara kapaciteten för fossila bränslen och kärnkraft tillsammans.

2. Transport

I takt med att den globala befolkningen växer så ökar också efterfrågan på transporter, vare sig det gäller passagerar- eller godstransporter. Internationella energiorganet (IEA) räknar med att de globala transporterna kommer att fördubblas fram till 2070. Bilägandet kommer att öka med 60 % och efterfrågan på flyg (passagerar- och fraktflyg) kommer att tredubblas.

Transportformerna drivs till stor del av förbränning av petroleumprodukter i förbränningsmotorer. Detta har skapat ett enormt problem med luftföroreningar, särskilt i stadsområden. 

Vid produktionen av bränslet i raffinaderier frigörs giftiga gaser och skapar luftföroreningar. Dessutom förbrukar raffinaderierna enorma mängder energi och genererar giftigt avfall som i vissa fall fortfarande bortskaffas olagligt. 

Sedan kommer de direkta utsläppen från förbränning av bränslet i förbränningsmotorer för att driva transporter. 

Av de olika transportsätt som vi använder står vägtransporterna ensamma för 74,5 %, det vill säga tre fjärdedelar av transportutsläppen. Detta motsvarar 15 % av de globala koldioxidutsläppen och majoriteten av dessa kommer från passagerarresor.

Transport grafik.

Our World in Data (2020), CO₂ and Greenhouse Gas Emissions: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
IEA (2022), Transport, IEA, Paris https://www.iea.org/reports/transport

Elfordon och vätgasbränslen har den största potentialen under de kommande årtiondena för att minska koldioxidutsläppen från väg- och järnvägstrafiken. IEA uppskattar att utsläppen från järnvägen kan elimineras till 2050 och utsläppen från bilar och bussar till 2070. 

År 2021 fördubblades försäljningen av elfordon jämfört med 2020 års siffror till 6,6 miljoner. Under första kvartalet 2022 ökade försäljningen med 75 % jämfört med samma period året innan. År 2030 förväntas 30 % av vägtransportfordonen vara elfordon, även om 60 % behövs för att nå nettonollutsläpp av koldioxid år 2050. 

Enligt IEA kan denna tillväxt till stor del tillskrivas politiskt stöd från regeringar som främjar införandet av elbilar, vilket kan innebära följande: 

 • Subventioner och incitament, som fördubblades 2021 globalt till 30 miljoner US-dollar.
 • Utfasning av förbränningsmotorer genom fastställande av mål.
 • Fordonseffektivitet eller koldioxidstandarder. 

För att uppnå nettonollmålen måste det ske en omfattande utbyggnad av hela försörjningskedjan av elfordon. Samtidigt måste alla processer förbli hållbara och motståndskraftiga. IEA föreslår att privata investeringar ska gå till hållbara metoder och att man ska påskynda tillstånd för dessa.

Infrastrukturen för laddning av elfordon måste också fortsätta att byggas ut för att möta produktionskraven. Att förbättra laddningsinfrastrukturen och tekniken för smarta nät bidrar till att stödja växande fordonsflottor.  

Elektrifiering av kollektivtrafiken och ett utbrett införande av cykling måste bli normen i stadsområden. Elektriska bussar och lastbilar håller på att växa fram som ett konkurrenskraftigt alternativ till förbränningsmotorer. Detta kan dock stödjas av en effektiv politik, till exempel genom att införa miniminormer för koldioxidutsläpp.

Dessa alternativ förbättrar avsevärt livskvaliteten i våra städer. Genom att införa dem förbättras transportvägarna, föroreningarna minskar och resorna blir billigare. 

Svårast att minska koldioxidutsläppen är långväga godstransporter på väg, flyg och sjöfart. Vätgasbränsle och elektriska batterier har störst potential, men det kommer att ta tid att utveckla dem.

Dessa undersektorer kommer med tiden att bli den största källan till utsläpp från transportsektorn.  IEA förutspår att avskiljning och lagring av koldioxid i andra delar av energisystemet kommer att bidra till att stabilisera dessa utsläpp i framtiden. 

3. Tillverkning 

Tillverkning innebär utvinning och bearbetning av naturresurser till materiella varor. Typiska resurser kan vara metaller för elektronik eller sand och grus som används i byggprocessen.

Ett fungerande tillverkningssystem stöder ekonomisk tillväxt och bidrar till sociala framsteg. Detta förbättrar levnadsstandarden överallt i världen. 

Utvinning av icke-regenerativa material är dock ofta energiintensiv och sker i ohållbar takt. Dessutom skapar den ohållbara mängder luft-, mark- och vattenföroreningar, liksom utsläpp av växthusgaser och skador på ekosystemen. 

De materiella och ekonomiska vinster som utlovas av storskalig tillverkning resulterar därför i själva verket i en nettoförlust för mänskligheten. 

Detta är särskilt fallet med tanke på de skador på människors hälsa som industriella föroreningar orsakar. Andningsstörningar, hjärt- och kärlsjukdomar och fosterskador har kopplats till industriella föroreningar.

Tung industri, 6,3 miljarder.

United Nations, Facts and Figures: https://www.un.org/en/actnow/facts-and-figures
Our World in Data (2020), CO₂ and Greenhouse Gas Emissions: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
National Library of Medicine (2021), Is industrial pollution detrimental to public health?: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8213381/#CR6

Tillverkningsindustrin måste utvinna och bearbeta resurser på ett mer hållbart sätt. Samtidigt måste den också öka produktiviteten för att stödja växande ekonomier och uppfylla kraven på efterfrågan. 

Nyckeln till att ta itu med dessa frågor är att förbättra effektiviteten i verksamheten under materialens hela livscykel.

Livscykel för tillverkade produkter.

För att förbättra effektiviteten i hela tillverkningssystemet krävs några viktiga och systemövergripande strategier: 

 • Dematerialisering | Besparingar och minskad material- och energianvändning 
 • Återmaterialisering | Återanvändning, återtillverkning och återvinning

Genom att standardisera dessa strategier skapas en cirkulär ekonomi där produkter återvinns, återtillverkas och distribueras på nytt. Detta bidrar till att förbättra produktionseffektiviteten och sparar värdefulla resurser. För närvarande uppmuntrar vissa företag att produkter återlämnas för pengar, där de sedan kan repareras för återanvändning. 

En cirkulär ekonomi innebär också att behovet av material, energi, mark, vatten och avfall i samband med tillverkningen minskar. Det beror delvis på att produkternas livslängd förlängs och kontinuerligt återställs. 

Att genom forskning och utveckling gå i spetsen för alternativ teknik kan bidra till att skapa en cirkulär ekonomi. Effektiv teknik kan också stödjas genom politiska åtgärder, till exempel miniminormer för effektivitet. 

Det finns till exempel redan industriell el med låga koldioxidutsläpp. Elektriska ljusbågsugnar kan arbeta vid över 1 000 °C värme och använder mindre el än masugnar, vilket gör dem effektivare. De kan användas för ståltillverkning och smältning. 

Stål, cement, glas och kemikalier kan bearbetas med hjälp av energi från vätgas. Detta är ett bränsle med låga koldioxidutsläpp som också brinner vid mycket höga temperaturer. 

Effektiv tillverkning bidrar till att bevara värdet på de material vi använder, vilket därmed minskar miljöpåverkan. Dessutom minskar de tillhörande kostnaderna och fler arbetstillfällen skapas genom att skala upp denna teknik.

4. Jordbruk 

Vårt livsmedelssystem och vår markanvändning i stort måste snabbt anpassas till många sammankopplade utmaningar. Det handlar bland annat om att försörja en växande befolkning, bekämpa de värsta effekterna av klimatförändringen och minska industrins miljöpåverkan. 

Ett förändrat klimat och förekomsten av extrema väderhändelser förstärker dessa frågor. Framför allt leder minskade skördar till att livsmedelsbristen förvärras och att livsmedelskvaliteten försämras. Förändrade klimatzoner bidrar också till att sjukdomar och angrepp sprids till större delar av planeten. 

Den felaktiga hanteringen av markanvändningen bidrar i hög grad till dessa klimatproblem. Biprodukter som gödningsmedel, bekämpningsmedel och gödsel orsakar giftiga utsläpp i marken och vattendragen. Dessa biprodukter kan också ha skadliga effekter på växthusgaserna. 

Cirka 22 % av de globala utsläppen av växthusgaser kom från jordbruk, skogsbruk och annan markanvändning under 2019, varav hälften från avskogning och merparten av resten från förbränning av fossila bränslen.  

Metoder som monokultur ökar också risken för jorderosion. Detta, i kombination med extrema väderhändelser, kan leda till ökenspridning. 

Industriell markanvändning, till exempel palmoljeplantager och gruvdrift, bidrar också i hög grad till avskogningen. Detta försämrar kvaliteten på marken, hotar den biologiska mångfalden och släpper ut tonvis med koldioxid i atmosfären i en alltmer alarmerande takt. 

Jordbruk 5,79 miljarder.

Our World In Data, Greenhouse gas emissions per kilogram food: https://ourworldindata.org/explorers/food-footprints
Food and Agriculture Organisation of the United Nations, Key facts and findings: https://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/
Our World in Data (2020), CO₂ and Greenhouse Gas Emissions: https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions
Our World in Data (2020), Environmental Impacts of Food Production: https://ourworldindata.org/environmental-impacts-of-food

Olika strategier kan öka produktiviteten och minska utsläppen inom jordbruket och markanvändningen. Detta är mycket brådskande eftersom dessa sektorer måste tillgodose den ökande efterfrågan på livsmedel och resurser. Enligt Internationella panelen för klimatförändringar (IPCC) är detta faktiskt möjligt samtidigt som utsläppen minskas med upp till 30 % för att begränsa den globala uppvärmningen till 2 °C eller lägre.

Skogsbruk

Det är viktigt att bevara skogarna för att se till att koldioxid binds från atmosfären. Industrin måste därför fortsätta att utveckla hållbart förvaltade ”arbetsskogar”. Dessa kan användas för att tillverka träprodukter som lagrar koldioxid även efter det att trädet fällts.

Arbetande skogar kan förvaltas på ett hållbart sätt genom att se till att träden återplanteras i stället för de träd som fälls. Vissa skogsområden kan också bevaras för att skydda den biologiska mångfalden och förhindra avrinning av näringsämnen.  

Jordarter 

Kolbindning sker också i marken. Vid jorderosion, avskogning och jordbearbetning/plöjning frigörs kol från marken. 

De skadliga effekterna kan minskas genom att odla grödor och betesmark bland träden, så kallat agroskogsbruk. Detta bidrar också till att förhindra ytterligare avskogning. 

Andra metoder är effektiv växelbruk mellan grödor och boskap samt ökad odling av grödor som förbättrar jordens bördighet, till exempel baljväxter. Produktiviteten kan också förbättras genom förbättrade bevattningsmetoder och organiska gödningsmedel. 

För att öka skördarna på ett hållbart sätt krävs nya metoder för bekämpning och förebyggande av skadedjur. Detta minskar användningen av kemiska bekämpningsmedel och förhindrar föroreningar som följd. 

Boskap 

Hälften av de direkta utsläppen från jordbruket kommer från boskap. Vid boskapens matsmältningsprocesser frigörs växthusgasen metan i atmosfären som en biprodukt. Genom att förbättra smältbarheten i djurfoder eller genom metanreducerande tillskott kan man bidra till att minska dessa utsläpp. 

Även om dessa framsteg bidrar till att minska utsläppen från djurhållning fortsätter köttkonsumtionen i världen att öka. Detta gäller särskilt nötkött, som har sex gånger större koldioxidavtryck per kilo livsmedel än fjäderfä. 

Produktionen av nötkött kräver också stora mängder livsviktiga resurser – vatten, mark och energi. Därför är det viktigt att folkhälsopolitiken och kampanjer för att nå ut till allmänheten driver på för att minska nötköttskonsumtionen. 

Dikväveoxid och metan kan också frigöras från gödsel som bryts ned under syrefattiga förhållanden – till exempel i slutna utrymmen där boskap hålls. Stora högar av gödsel eller dumpning i vattendrag skapar också mark- och vattenföroreningar. Behandling av gödsel med anaeroba rötningsanläggningar kan bidra till att minska dessa utsläpp.

Enligt IPPC har jordbruks- och markanvändningsindustrin varit långsam med att genomföra dessa och liknande strategier. Detta trots att de kostar relativt lite att införa. 

IPPC har också kritiserat regeringarna för att de inte agerar tillräckligt snabbt för att övervaka dessa förändringar. I sin rapport uppmanar IPPC regeringarna att öka det ekonomiska stödet till hållbara jordbrukstekniker, finansierat genom omfördelning av icke-klimatrelaterade subventioner.

5. Livsmedelsproduktion

Livsmedelsproduktion, som vi kallar det, omfattar transport, förpackning, detaljhandel, tillagning och avfall av livsmedelsprodukter. 

Minskade transportkostnader och förbättrad effektivitet i försörjningskedjorna har gjort det lättare att utvidga livsmedelsförsörjningskedjorna internationellt. Som ett resultat av detta fortsätter ”food miles”, som representerar det bränsle som används för att transportera livsmedelsprodukter, att öka. 

Kylda produkter som mejeriprodukter, frukt och grönsaker har 230 % högre koldioxidutsläpp än okylda produkter. Därför tenderar sådana produkter att ha de högsta livsmedelskvoterna. 

Typiska livsmedelsförpackningar som glas, plast och kartong förbrukar också mycket resurser som vatten, energi och olja. Denna produktion ger också upphov till stora utsläpp av växthusgaser och koldioxid, liksom till avloppsvatten och giftigt avfall som fortsätter att skapa föroreningar. 

De flesta förpackningar som tillverkas kasseras efter användning, vilket har orsakat ett massivt globalt avfallsproblem med katastrofala miljöeffekter. 

Vanligtvis hamnar de kasserade förpackningarna på soptippar och det kan ta lång tid att bryta ned dem, eller aldrig alls när det gäller plast. I stället läcker kemikalier ut i den omgivande miljön och förorenar mark, vatten och luft.  

Faktum är att enbart plastföroreningar i våra hav har betraktats som en ”planetarisk kris” av FN. Plast hamnar i haven genom avloppssystem, särskilt genom nedskräpning eller olaglig dumpning. Mellan 1950-2017 slutade 7 miljarder av de 9,2 miljarder ton plast som producerades som avfall, rapporterar FN. 

Vid nedbrytning av plast avges också mikroplaster. Detta är ofta dödligt för det marina livet i haven och påverkar faunans tillväxt i marken. Mikroplaster har också tagit sig in i människans kost och utgör hälsorisker på grund av de olika giftiga kemikalier som de absorberar.

Matproduktion 5,2 miljarder.

Our World in Data (2021), How much of global greenhouse gas emissions come from food?: https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions-food
Nature Food, Global food-miles account for nearly 20% of total food-systems emissions: https://www.nature.com/articles/s43016-022-00531-w.epdf?
Ocean Conservancy (2018), Fighting for Trash Free Seas: Ending the Flow of Trash at the Source: https://oceanconservancy.org/trash-free-seas/
UN Environment Programme (2021), UNEP Food Waste Index Report 2021: https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021

Matbrist, undernäring, överexploatering av naturresurser och enorma mängder avfall tyder på en obalanserad och ohållbar livsmedelsproduktion.  

Det finns många sätt att förbättra produktionen och distributionen av livsmedel. Det är viktigt att prioritera lokalt producerade varor, men man måste också ta hänsyn till transportsättet och dess bränsleeffektivitet. 

Livsmedel inom Europa kommer till exempel att färdas kortare sträcka än livsmedel utanför Europa. Vägtransporter har dock en högre utsläppsintensitet än fraktfartyg, vilket innebär att europeiska livsmedel faktiskt kan ha mer utsläpp än utomeuropeiska. Dessutom kan produktion och detaljhandel också vara intensiva processer som ökar produkternas miljöpåverkan. 

För att hjälpa till att bekämpa detta kan tillverkarna få en verklig inblick i livsmedelsprodukternas miljöpåverkan med hjälp av verktyg för livscykelanalys (LCA). Dessa tar hänsyn till en produkts hela livscykel och mäter allt från utsläpp av gifter och växthusgaser till användning av naturresurser. LCA:er gör det därför möjligt för branschens intressenter att fatta medvetna beslut om effekterna av sin verksamhet. 

Icke-termisk konserveringsteknik, till exempel högtrycksbehandling, har också blivit mer accepterad inom livsmedelsindustrin. Sådana tekniker inaktiverar mikroorganismer som vanligtvis försämrar livsmedlens kvalitet. På så sätt bevaras livsmedlen längre. 

Jämfört med konventionella konserveringsmetoder använder icke-termisk konservering mycket mindre energi under bearbetning och lagring eftersom de är effektiva även vid låga temperaturer. Den tar också upp bredare frågor genom att minska efterfrågan och förhindra livsmedelsförluster. 

Industriella smarta mätare kan också användas för att minska energiförbrukningen under produktionen. Med tanke på de ekonomiska fördelarna blir användningen av smarta mätare alltmer utbredd eftersom de visar hur mycket resurser som förbrukas, till exempel vatten eller el. Detta gör det möjligt för företag att lägga upp strategier för hur de bäst kan optimera produktiviteten. 

Minska avfallet 

Nya tekniker för avfallshantering, till exempel anaerob nedbrytning och biologisk nedbrytning, omvandlar avfallet till bioenergi i form av flytande eller gasformiga biobränslen. 

Det är också viktigt att plast och material med stora utsläpp ersätts med trä eller pappersbaserade förpackningar eller aluminium för metallprodukter. Dessa material kan brytas ned snabbare, är lätt återvinningsbara och kommer från förnybara källor (så länge som skogarna förvaltas på ett hållbart sätt). Alternativa förpackningar kan också komma från källor som till exempel alger.

Plast, som tillverkas av polymerer, kan också fortsätta att produceras från förnybara källor. För att förhindra överexploatering av naturmaterial för förpackningar måste återvinning av plast också normaliseras i större utsträckning. Detta förhindrar också att plast blir permanent avfall. 

Som ni kan se måste flera och långtgående lösningar införas inom varje förorenande industri. Genomförandet av ny teknik, bevarandet av naturresurser och begränsningen av användningen av giftiga material berör många intressenter – från producenter till konsumenter, regeringspolitik och investeringar. 

Det finns glimtar av förändring inom dessa branscher, men det krävs en snabb acceleration för att begränsa ytterligare uppvärmning, innan det inte finns någon återvändo. Under 2022 har vi sett regeringar och branscher reagera med sanktioner på Rysslands krig i Ukraina. 

På grund av detta kommer den globala efterfrågan på fossila bränslen att nå en topp eller en platå i kommande scenarier, enligt IEA. Detta visar oss att det går att göra och att en säkrare och mer hållbar framtid kan vara inom räckhåll.

Så här enkelt är det:
1
Beställ offerter
Fyll i formuläret med dina produktkrav och behov.
2
Matchning
Vi matchar din förfrågan med relevanta leverantörer.
3
Offerterna skickas till dig
Du mottar upp till 4 offerter, anpassade efter dina krav.
Bli vår partner
Bli vår partner Vi strävar efter att koppla samman våra kunder med rätt produkt och leverantör. Vill ni bli en del av GreenMatch?