Beställ offerter på solceller
God kvalitet till bra priser
Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Solceller - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 12. december 2018

Solceller: Ansök om elcertifikat

Certifikat, konto och ursprungsmärkning

Solceller _pris

Så ansöker du om elcertifikat

Systemet med elcertifikat infördes 2003 för att stödja produktionen av förnybar energi. Elcertifikaten kan till exempel ges till microproducenter av el med solceller. Förutsättningen är att du producerar minst en megawatt el per år.
Nedan kan du läsa om hur du - steg för steg - fyller i ansökan för tilldelning av elcertifikat. 

När du ansöker om elcertifikat, ska du också ansöka om ett certifikatkonto. Du kan också ansöka om ursprungsgaranti i samband med elcertifikatet. Totalt är det tre blanketter som ska fyllas i och skickas in.
Klicka på rubrikerna för att komma till guiden för respektive blankett.

Elcertifikat
Ett certifikat per 1000 kWh producerad solel.

Certifikatkonto
Kontot används för att administrera tilldelning och försäljning av elcertifikat.

Ursprungsgaranti
Säkerställer vilken energikälla elen kommer från - i detta fall solenergi.

Läs mer om de olika beteckningarna.

Ansökan kan göras elektroniskt hos Energimyndigheten eller via brev

Elektronisk ansökan

Elektronisk ansökan kräver behörighet till e-tjänsten EUGÉN, samt en e-legitimation. Här kan du göra en elektronisk ansökan om elcertifikat.

Ansökan via brev

Om du du skickar ansökan per ska originaldokumenten med ansökan om elcertikat och certifikatkonto ska skickas in. 

Ladda ner blanketter för bilaga A1, B1, certifikatkonto och ursprungsmärkning

Vem köper elcertifikaten?

Det är främst elleverantörer med såkallad kvotplikt som köper elcertifikaten. Kvotnivåerna bestäms utifrån elförsäljningens eller elkonsumtionens mängd, främst för elleverantörer, men också elintensiva industrier.

Du måste vara momsregistrerad

När du säljer överskottsel måste du vara momsregistrerad. Det beror på följande: 
 - När du säljer överskottsel till elhandelsbolag får du betalt per kWh inkl. moms. 
 - Momsen ska tillbaka till staten.
 - Du registrerar mottagen moms på Skatteverkets hemsida och betalar sedan in beloppet. 

Ladda ner blanketten för momsregistrering och skicka in denna till Skatteverket. 1

Steg 1: Elcertifikat

Du ska fylla i två bilagor.
Ny ansökan: Bilaga A1 och B1

Så fyller du i ansökan

Bilaga A1 Obligatorisk för alla

Bilaga B1 Nya solcellsanläggningar

Bilaga A1

1. Ansökan avser
2. Sökande
3. Grunduppgifter
4. Nätägare/rapporterande företag
5. Bifogade dokument
6. Medgivande
7. Övriga upplysningar
8. Underskrift av samtliga innehavare

 

1. Ansökan avser
a) Om din solcellsanläggning inte tidigare har godkänts för elcertifikat, ska du fylla i den västra kolumnen. *
b) Om du idag innehar elcertifikat ska du fylla i den högra kolumnen.

A1_1

2. Sökande

a) Ange personuppgifter.
b) Under innehav (%) ska du ange hur stor del av anläggningen du äger. Om ni till exempel är två som gemensamt har investerat i solcellsanläggningen, fyller du i 50 procent. Uppmärksamma att du då endast får ett elcertifikat när anläggningen har producerat 2000 kWh, eftersom det delas mellan två personer.

A1_2

3. Grunduppgifter

a) Anläggningsnamn avser namnet du har givit anläggningen .

b) Antal produktionsenheter avser hur många enheter, exempelvis solpaneler, som finns bakom mätenheten.

c) Beräknad förnybar normalårsproduktion.

d) Fastighetsbeteckning kan till exempel vara: Ekängen 129:56.  

 

3a. Uppgifter om mätning

a) Nätområdes-ID: 3 tecken för nätområdet. För icke koncessionspliktigt nät skriver du “IKN”.

b) Anläggnings-ID: EAN-kod med 18 tecken.

c) Ediel-ID: Rapportörens ID-nummer vid kommunikation med Svenska Kraftnät.

d) Mäts anläggningens elproduktion per timme?
Elproduktionen må0ste mätas varje timme för att vara berättigad till elcertifikat.

e) Rapporteras produktionen i anslutningspunkt till koncessionspliktigt nät?
Om du har en elmätare i direkt anslutning till solcellerna, ska du kryssa i nej. Om du inte har en separat elmätare är produktionen i anslutning till koncessionspliktigt nät.

 

A1_3

4. Nätägare/rapporterande företag
Exempelvis elnätsföretaget, såsom EON eller Telge Energi. 

A1_4

5. Bifogade dokument

Bilaga B1 ska bifogas om anläggningen är ny och oregistrerad.

 

6. Medgivande

Välj om din anläggning ska synas på Energimyndighetens hemsida.

 

7. Övriga upplysningar

A1_5-7

8. Underskrift av samtliga innehavare

Om ni är flera som är delägare i solcellsanläggningen, ska samtliga parter skriva under blanketten.

A1_8

Bilaga B1

Kryssa i “Sol”.

a) Enhetens namn är namnet du givit anläggningen.

b) Drifttagningsdatum är datumet då någon del av anläggningen togs i drift.

c) Installerad effekt mäts i kW, där 5 kW beräknas ge 4500-5200 kWh solel per år.

d) Fastighetsbeteckning är samma uppgift som lämnades i 3 d), bilaga A1.

Bilaga B1


 

2

Steg 2: Certifikatkonto

 

1. Anmälan avser

Certifikatkonto kan öppnas både för fysiska och juridiska personer.


2. Kontohavare

Som ägare av solceller, ska du kryssa i den vänstra rutan.


3. Kontoansvarig

Administratör som har direkt åtkomst till kontot i CESAR.


4. Kontaktperson fakturering

Om annan person än kontohavaren ska vara kontaktperson.


5. Underskrift (firmatecknare)

Underskrift av de som får företräda kontohavaren.

Certifikatkonto

 

3

Steg 3: Ursprungsgaranti

 

1. Sökande

1. a. Kontaktperson

2. Uppgifter om mätning

UG_1-2

3. a) Investeringsstöd kan erhållas i form av solcellsstöd.

4. Bifogade dokument/formulär

5. Övriga upplysningar

UG_3-5

6.  a) Om solcellsanläggningen innehar flera ägare, ska samtliga skriva under här.

UG_6

 

Läs också: Solceller: Så ansöker du om bidrag