Borrning efter bergvärme

Tips, råd och information om borrning av bergvärme

Spara tid

Fyll i formuläret och få upp till 4 offerter från särskilt utvalda samarbetspartners

Spara pengar

Du kan spara upp till 50% genom att jämföra offerter från ledande leverantörer

Kostnadsfritt & utan förpliktelser

Vår service är helt kostnadsfri och utan förpliktelser

Refererade till & omnämnda i:
Byggahus
SvD
Expressen
Få upp till 4 offerter här Bergvärme - Få upp till 4 offerter gratis från ledande leverantörer
Det tar mindre än en minut!
Det tar mindre än en minut!
Senast uppdaterad: 20. augusti 2019

Borrning efter bergvärme

Borrning och installation av bergvärme är en process som varar några dagar. Bergvärme kan installeras i princip över hela landet. I dagsläget används bergvärme för att värma upp omkring 300 000 svenska småhus. Det gör bergvärme till den vanligaste metoden för att nyttja bergets geoenergi. Geoenergi är i själva verket solvärme som lagrats i marken. En liten del av geoenergin utgörs även av värmen som kommer från jordens inre.

Ett bergvärmesystem utnyttjar geoenergin genom att samla upp den lagrade energin med hjälp av en vätskefylld kollektorslang. Om du redan bestämt dig för att installera bergvärme kan du läsa mer om hur borrningen går till rent praktiskt. Detta illustreras även i bilden nedan.

Borra för bergvärme

Ansök om tillstånd

Innan borrningsarbetet kan påbörjas måste du ansöka om tillstånd från kommunens miljöförvaltning. I din ansökan ska du uppge vilken firma och installatör som du kommer att anlita för att utföra arbetet. Likaså måste du uppge vilken typ av bergvärmepump som ska installeras. Tänk på att borrfirman enligt lag måste inneha ett speciellt certifikat för borrning av bergvärme. Installatören och borrfirman kan också hjälpa dig att besvara frågor som du behöver för att slutföra din ansökan om tillstånd. Du kan beställa offerter från lokala bergvärmeinstallatörer genom att fylla i formuläret uppe till höger.

Ansökningsblanketter för bergvärme går att hitta på de flesta kommuners hemsidor. Endel kommuner erbjuder även möjligheten att skicka in ansökan direkt via e-tjänster. Tänk på att kommunen tar ut en avgift för att pröva din ansökan. Denna avgift varierar från 700 upp till 5000 kronor beroende på kommun, detta gäller även om ansökan får avslag eller skickas in ofullständig. Med tanke på att det kan förekomma en handläggningstid på minst ett par veckor bör du påbörja din ansökan i god tid före borrning.

Bor du i tätort?

Om du bor i ett tätortsområde måste du försäkra dig om att placeringen av borrhålet inte hamnar för nära befintliga eller framtida borrhål. Miljöförvaltningen rekommenderar ett avstånd på minst 20 meter mellan befintliga och framtida borrhål. Som tumregel ska borrhålet placeras minst 10 meter in på din egen tomt. Om borrhålen placeras för nära varandra kan borrhålen dränera berget på geoenergi vilket försämrar effekten i de närliggande bergvärmesystemen. Informera därför dina grannar och fråga om de redan har ett borrhål eller om de planerar att borra efter bergvärme framöver.

Markförberedelser och borrning

När din ansökan är godkänd kan arbetet med borrning och installation sätta igång. För att skydda markytan på din tomt lägger borrfirman ut ett markskydd. När marken är preparerad kan borrningsarbetet påbörjas. I samband med borrningen uppstår så kallat borrkax, vilket består av jord, lera och krossat bergmaterial. Borrkaxet är finkornigt och innehåller en blandning av mineraler som frigjorts från den krossade bergarten, därför kan borrkaxet med fördel användas som näringstillskott till jorden eller som fyllnadsmaterial på tomten.

Montering av foderrör

När energibrunnen har nått önskat djup ska ett foderrör monteras mellan markytan och berggrunden. Svenska Kyl & Värmepumpföreningen rekommenderar att foderröret är minst sex meter långt i syfte att stadga upp jordlagret och separera yt- och grundvattnet. Illustrationen ovanför visar att foderröret ska gå minst två meter ner i berggrunden.

Borrningen påverkar priset

Varje plats har unika förutsättningar och borrningsarbetet måste anpassas efter situationen i fråga. Brunnens djup och bredd måste anpassas efter områdets geologiska omständigheter, värmepumpens dimension, samt pumpens tekniska förutsättningar.

Energibrunnens djup

Hur djup brunnen måste vara styrs av de geologiska förutsättningarna och vilken kapacitet som krävs för att tillgodose värmepumpens energibehov. Enligt SGU är medianvärdet för djupet på energibrunnar i Sverige 175 meter, men djupet varierar mellan 100 och 300 meter. Bergarten i området har betydelse för brunnens djup. Kalksten och andra porösa bergarter har sämre förmåga att leda värme jämfört med hårdare bergarter som exempelvis granit. För att kompensera den sämre värmeledningsförmågan måste brunnen gå djupare ner i berget. 

Längd på foderröret

Avståndet ner till berggrunden varierar beroende på det geografiska läget. Om avståndet ner till berget är långt kan installationen bli kostsam eftersom att foderrören kräver ett tidskrävande svetsningsarbete. Om avståndet överstiger 40 meter kan det uppstå problem med installation av bergvärme och det kan vara en idé att överväga jordvärme istället.

Installation av kollektorslangen

Kollektorslangen används för att hämta upp värmen från berget. Slangen installeras i brunnen med ett så kallat u-rör som håller slangen på rätt plats. Därefter grävs ett dike mellan brunnen och den byggnad där pumpen ska placeras. Därefter kan värmepumpen monteras och anslutas till brunnen, efter några timmars varmkörning börjar pumpen generera värme till hushållet.

Ansök om offerter

Innan du skickar in din ansökan till kommunens miljöförvaltning behöver du kontakta en leverantör. Du kan beställa flera offerter från leverantörer av bergvärme genom att fylla i formuläret uppe till höger. När du fyllt i dina uppgifter matchar vi dig med flera leverantörer i ditt närområde.

Beställ offerter nu! Det tar under 1 minut!